گام 1 - نحوه پیدا کردن فایلهای حجیم

 

در توزیع های RedHat / CentOS / Fedora از دستور زیر استفاده کنید:

"find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $9 ": " $5 }'


برای پیدا کردن فایلهای بیش از 50MB در پوشه فعلی از دستور زیر استفاده کنید:
$ find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

جهت جستجو در پوشه /var/log/ از دستور زیر استفاده کنید:
# find /var/log -type f -size +100000k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

در توزیع های Ubunto / Linux از دستور زیر استفاده کنید:
find {/path/to/directory} -type f -size +{file-size-in-kb}k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $8 ": " $5 }
'

و برای جستجو در پوشه فعلی:
$ find . -type f -size +10000k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $8 ": " $5 }'

نمونه خروجی:
./.kde/share/apps/akregator/Archive/http___blogs.msdn.com_MainFeed.aspx?Type=AllBlogs.mk4: 91M
./out/out.tar.gz: 828M
./.cache/tracker/file-meta.db: 101M
./ubuntu-8.04-desktop-i386.iso: 700M
./MSH/out/mp3/Shadmani: 230M

دستورات فوق فایلهایی را که بیش از 10000 کیلوبایت حجم دارند را نمایش می دهند.

ssh

جهت پیدا کردن کلیه فایلهایی که در پوشه Home هستند و حجم آنها کمتر از 500 بایت می باشد از دستور زیر استفاده کنید:

$ find $HOME -size -500b 

یا
$ find ~ -size -500b 


برای پیدا کردن فایلهایی که حجم آنها دقیقا 20 بلوک 512 بایتی می باشد از دستور زیر استفاده کنید:

# find / -size 20