گام 1 - سیستم عوارض الکترونیکی

سیستم  عوارض الکترونیکی

دانستن اینکه این سیستم در کجا پشتیبانی می شود

در حال حاضر، پل شرقی گردنه Tacoma و راه های باریک شمالی SR 167 HOV و پل520 از این سیستم عوارضی استفاده می کنند.

  • روی پل گردنه Tacoma، شما از این سیستم برای گذشتن از جایگاه عوارضی معمولی در کنار آزادراه استفاده می کنید. روی جاده 167 می توانید در راه باریک HOV رانندگی کنید حتی اگر تنها فرد موجود در خودرو هستید.
  • در پل520، هیچ جایگاه عوارضی حضور ندارد. در عوض، رانندگان از زیر دستگاه عوارضی رانندگی می کنند که شماره های ترانسپوندر[1] یا پلاک اتومبیل را برمی دارد. کسانی دارای GTG هستند از حساب هایشان کسر می شود و برای بقیه از طریق ایمیل، صورت حساب ارسال می شود.

[1]  یک ابزار رادیویی یا رادار که به هنگام درخواست سیگنالی را بر می گرداند (مترجم).

سیستم  عوارض الکترونیکی

برای درخواست Good to Go نیاز به ایجاد یک حساب دارید.

سیستم  عوارض الکترونیکی

مشخص کنید که شما یک حساب خصوصی می خواهید.

سیستم  عوارض الکترونیکی

با شرایط کاربرد، موافقت کرده و اطلاعات مورد نیاز را پر کنید.

فرم مربوطه را تسلیم (ثبت) کنید.

 

سیستم  عوارض الکترونیکی

3 الی 5 روز طول خواهد کشید تا برنامه کاربردی پردازش را انجام دهد و ترانسپورندر موردنیاز به شما پست خواهد شد.