گام 1 - مراحل

مراحل

بعد از این که به router  تنظیمات اولیه اعمال شد باید دستورات زیر را بکار ببرید.

قبل از هر چیز باید اسم router  را تغییر دهید.

دستور: hostname R1 mahdi

مراحل

در مرحله بعدی باید یک domain name برای اتصال را انتخاب کرد.

 دستور : R1(config)#ip domain-name cisco

مراحل

در مرحله بعد یک رمز عبور و نام کاربری ایجا میکنید تا در line vty از ان استفاده کنید.

دستور : R1(config)#username mahdi secret cisco

مراحل

در مرحله بعدی باید الگوریتم رمز نگاری برای رمز کردن داده های ssh را مشخص کنیم.

دستور : R1(config)#crypto key generate rsa

مراحل

وارد line vty میشوید .شما میتوانید در این مرحله اشاره بکنید که چند نفر از راه دور به دستگاه شما همزمان میتوانند متصل شود.0 یعنی 1 نفر,  0 1 یعنی 2 نفر,  0 15 یعنی 16 نفر.

دستور : R1(config)#line vty 0 15

مراحل

بعد نوع اتصال از راه دور را ssh انتخاب میکنید

دستور : transport input ssh

بعد رمز ساخته شده را فراخوانی کنید تا راه ورود به ssh امن بشود.

دستور : login local

مراحل

بعد با دستور exit از mode vty خارج شوید و با دستور زیر mode global را نیز امن کنید .بعد از انجام این مرحله شما میتوانید به router خود متصل شده و از راه دور انرا config  کنید.

دستور : R1(config)#enable secret cisco123

دستور متصل شدن به router  :

ssh –l mahdi 192.168.223.2

mahdi : domain-name

192.168.223.2 : ip router