گام 1 - نحوه رمزگذاری Sheet در اکسل

نحوه رمزگذاری Sheet در اکسل

نحوه رمزگذاری Sheet در اکسل

برای رمز گذاری Sheet ابتدا از قسمت. Review از گروه Changes گزینه Protect sheet را انتخاب میکنیم.

پنجره ی ظاهر می شود. در قسمت Password to unprtect sheet رمز را وارد میکنیم.

 

نحوه رمزگذاری Sheet در اکسل

بعد از اینکه رمز را وارد کردیم. Ok را کلیک میکنیم دوباره پنجره ی باز می شود تا رمز را تکرار کنیم.

در قسمت  Reenter password to proceed رمز را دوباره وارد میکنیم.

نحوه رمزگذاری Sheet در اکسل

بعد از اینکه Sheet موردنظر را رمز گذاری کردیم. حال Sheet مورد نظر غیر فعال است و هیچ عملیاتی نمی توان انجام داد.

مانند شکل که مشاهده میکنید در صورتی که بخواهیم داده ی وارد کنیم. یا عملیاتی انجام بدهیم پیغام هشدار می آید.

 

گام 2 - نحوه رمز گذاری فایل در اکسل

نحوه رمز گذاری فایل در اکسل

نحوه رمز گذاری فایل در اکسل

برای رمز گذاری فایل کافی است. از قسمت File گزینه Protect workbook زیر مجموعه باز می شود. که روی Encrypt with password کلیک میکنیم.