ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

13 − 10 =

بستن
بستن

چگونه ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار را ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ خطا کنیم؟

چگونه ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار را ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ خطا کنیم؟

عیب یابی میکروپروسسور قطار

در این مقاله که یکی از مجموعه مقالات قطار است به شرح عیب یابی میکروپروسسور لوکوموتیو میپردازیم. در این مجال موارد زیر بررسی خواهند گردید:

 • ﻧﺤﻮه ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
 • ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ
 • ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق ۷۴ وﻟﺖ و ۲۴ وﻟﺖ
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق در ﻣﺪار داﺧﻠﻲ ﻣﺎﺟﻮل
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ

مقالات ۱۰۰% مرتبط با جستجوی شما:

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.

به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.

لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت مطالب ارائه نمایید.

تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.

لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)

 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﻧﺤﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺎﺟﻮل از دﻳﮕﺮي، در ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ، ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﻳﺪ روﺑﺮو (ﺟﻠﻮ)و ﻋﻘﺐ ﻫﺮ ﻣﺎﺟﻮل اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

(ﺑﺮاي ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ)

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ روي ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺳﺖ زﻣﺎن و ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،  ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺸﺖ و ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ روﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮق ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻤﺎي روﺑﺮوي ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ، در ﻧﻤﺎي ﻋﻘﺐ آن دو ﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

الف )  اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C1 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻌﺒﻪ رﻟﻪ PCC ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و دﺳﺘﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ را ﻣﻲ دﻫﺪ.

ب ) اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C4 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﻣﺠﺎور آن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل دوم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ اﺗﺼﺎل، وﻇﻴﻔﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ از ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎور و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎور را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻧﻘﺶ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)

ﻣﺎﺟﻮل دوم:

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل داراي اﺗﺼﺎﻻت ذﻳﻞ اﺳﺖ:

الف)  اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C2 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻌﺒﻪ رﻟﻪ PCC ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ب) اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C3 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ج) ﻛﻼف اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C4 ﻛﻪ ﭘﻮرت اﺗﺼﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ روي ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ وﺻﻞ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ

آن ﭘﻮرت، اﻧﺘﻘﺎل دﻳﺘﺎ (داده) ﺑﻴﻦ دو ﻣﺎﺟﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

ح)  ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C5 ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و اﺟﺰاي آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺳﻮم ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.

داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎي اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﻮع ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻛﻼﻓﻬﺎي ﻫﻤﺒﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ از ﺗﻜﺮار اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد.

 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)

ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دو اﺗﺼﺎل: 

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دو اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1 - ﻛﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C5 ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.

2 - ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C8 ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎرش و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻴﻮب و ﻧﺤﻮه رﻓﻊ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮارد ﻋﻴﻮب و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﺤﻮه رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع Troubleshooting ﻓﺮاﻫﻢ آورم.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ، ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر        ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

 1)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺳﻴﮕﻨﺎل ورودي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻗﻲ (اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ دﭼﺎر ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 • ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻟﻪ ﺑﻮرد و ﻳﺎ ﻛﺎرت دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

2) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻗﻲ )اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ از ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، در ﻣﺪار ﻣﻮرد اﺷﻜﺎل

دﭼﺎر ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎرت و ﻳﺎ رﻟﻪ ﺑﻮرد دﭼﺎر ﻋﻴﺐ و ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻴﺐ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از زﻳﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاي آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻛﺎر ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ) از وﺟﻮد ﺑﺮق در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ب)ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﻮع ﻋﻴﺐ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

پ) ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ Health System در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﻳﺎ Status Hardware در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS از ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ت) در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ Diagnostics از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ Diagnosis از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.

ج)  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﺟﻮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ (رد و ﺑﺪل) ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق 74 وﻟﺖ و 24 وﻟﺖ:

در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ و 24 وﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻪ LED ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮق 74 وﻟﺖ در ﺻﻔﺤﻪ روﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. LED ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ و LED زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

روﺷﻦ ﺑﻮدن LED زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺟﻮد ﺑﺮق ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﻳﻦ ﺑﺮق را از ﻣﺪار ﺑﺎﻃﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارد.

اﻳﻦ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روﺷﻦ ﺑﻮدن LED ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر در ﺻﺤﺖ وﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺗﻬﺎ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر داراي ﻓﻴﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺪار ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ از ﻣﺪار ﻣﻲ ﮔﺬرد، ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﻴﻮز، ﻣﺪار ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.

در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرﺑﻴﺒﺸﻴﻨﻪ در ﻣﺪار، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺪارات داﺧﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ، ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻮز، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از دﮔﻤﻪ "ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻄﻊ ﻣﺪار" و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن RESET ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﺟﻮل ﻗﺮار دارد و در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن اﻳﻦ دﮔﻤﻪ، ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪار ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﻴﻮز ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺮق، روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺳﺖ ﻛﺮدن ﻓﻴﻮز، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،

ﻣﻌﻨﺎي آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﺑﺎر در ﻣﺪار ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد. ﻧﻜﺘﻪ: ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، از اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎﻟﻲ از ﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﺑﻞ را از ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و دﮔﻤﻪ رﺳﺖ را ﻣﺠﺪداً آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 24 وﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮوﻳﺪ. ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن و ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻓﺸﺮدن دﮔﻤﻪ رﺳﺖ، از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻟﻲ در ﻣﺪار اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ و ردﻳﺎﺑﻲ را ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﻲ اي ﻛﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻮرد ﻋﻴﺐ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺟﻮل دﻳﮕﺮي را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮق 74 و 24 وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن LED ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﭼﺎر ﻋﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ

وﺟﻮد ﺑﺮق را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ، ﭘﻴﻨﻬﺎي ورودي ﺑﺮق را در روي ﻛﻼف ﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺎﺟﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺴﺨﻪ G ﺻﻔﺤﺎت 38، 39، 40 و 41 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ و 24 وﻟﺖ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ. ﺑﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻛﺮدن ﻛﻼف ﺳﻴﻢ

از ﺑﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺟﻮل و ﭼﻚ ﻛﺮدن ﭘﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ، از وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن 74 وﻟﺖ در ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق 24 وﻟﺖ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺮق، ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﺳﺖ، ﻛﻼف ﺳﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﻴﻪ آن ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ، از اداﻣﻪ ﺳﻴﻢ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﻛﻼف ﻫﻤﺒﺴﺖ (ﻛﻼف ﺳﻴﻢ) C1 ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ و 24 وﻟﺖ ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪار ﺑﺮق ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 38 از ﻧﻘﺸﻪ G ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق 74 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زوج ﭘﻴﻨﻬﺎي: 37 74(وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﺒﺖ) و 38 74( وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻔﻲ) و ﻧﻴﺰ 49 74(وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﺒﺖ) و 50 74( وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻔﻲ.) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻛﺮدن ﻛﻼف ﺳﻴﻢ C1 از ﻣﺪار ﻣﺎﺟﻮل و اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻨﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و وﻟﺘﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮق در اﻳﻦ ﻣﺪار ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮق 24 وﻟﺖ را دارﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدن ﻛﻼف ﻫﻤﺒﺴﺖ و ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﻨﻬﺎي 24 وﻟﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ در روي ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻲ ﺑﺮده و وﺿﻌﻴﺖ وﻟﺘﺎژي را در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻛﻼف ﻫﻤﺒﺴﺖ C1 ﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻦ 71 و 72 اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ.

 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CPU و دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر)
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ:

اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار

دﻫﻴﺪ. ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻴﻮب زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

1) وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺗﻬﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ

ﻛﻨﻨﺪ.

2) زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر از ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻴﺒﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي از زﻳﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺧﻮدداري ﻛﺮده و اﻣﻜﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ را از ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﺮاي ﺧﻄﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺮاﺑﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ و ﻳﺎ ورودﻳﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

1 - ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر در ﺟﻠﻮي ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻳﻜﻲ از دو ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

الف -  اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

2 - اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ب -  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺺ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ ﮔﺸﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:

در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي HMI ﺑﺎﻓﺸﺮدن دﮔﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي GM ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ( وارد ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻳﺪ.

از ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺑﺮ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ Diagnostics ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و دﮔﻤﻪ Enter را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روي Health System رﻓﺘﻪ و دﮔﻤﻪ Enter را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

در ﻣﻨﻮي ﺑﺎزﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎزه ﺗﻤﺎﻣﻲ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲاﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ، در ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ از ﻣﻨﻮي Health System ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ را در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﺟﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرت در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرت ﺑﺮ روي ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

 • ﻣﻨﻈﻮر از R1S3 ﻛﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ )ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي( (R1) ﺑﺮ روي ﺷﻴﺎر )ﻛﺸﻮﻳﻲ(ﺷﻤﺎره 3 ) #3 Slot ( ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﻣﻨﻈﻮر از R3S3 ﻛﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره 3 (R3) ﺑﺮ روي ﺷﻴﺎر ﺷﻤﺎره 3 (S3) ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻴﺎر ﺳﻮم، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﺗﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي دو ﺷﻴﺎر ﻛﺎرت ﺧﻮر را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻛﺎرت ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻴﺎر ﺳﻮم و اﻟﻲ آﺧﺮ ﺳﻮار ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﻌﻴﻮب و ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ از ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در ﻳﻜﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ دﭼﺎر ﻋﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮوﻳﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎﺟﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﻪ ان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﺟﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﺟﻮل، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

از ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق داﺧﻞ ﻣﺪار ﻣﺎﺟﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرت I/O ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ داراي LED ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ، از روﺷﻦ ﺑﻮدن آن LED اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﻮب را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق در ﻣﺪار داﺧﻠﻲ ﻣﺎﺟﻮل:

ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺪار داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق در ﻣﺪار ﻛﺎرت I/O ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ وﻟﺘﻤﺘﺮ و ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روي ﭘﻴﻨﻬﺎي ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و ﻳﺎزده از آن ﻛﺎرت ﺑﻪ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار، ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮﻛﺎرﺗﻲ، ﭘﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﺜﺒﺖ" و ﭘﻴﻦ ﻳﺎزده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﻨﻔﻲ" ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، LED زرد رﻧﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻳﺎزده روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮق 24 وﻟﺖ در ﻣﺪار ﻛﺎرت، ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮد، ﻣﺎﺟﻮل را ﺑﺎ ﻣﺎﺟﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻛﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ "ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮق 24 وﻟﺖ و 74 وﻟﺖ – ﺻﻔﺤﻪ "86 از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب