ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − پنج =

بستن
بستن

چگونه ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر با یکدیگر مرتبط هستند.

چگونه ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر با یکدیگر مرتبط هستند.

ارتباط ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر

در این مقاله به ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ می پردازیم. این مقاله از سری مجموعه مقالات معرفی و آشنایی با قطار و لوکوموتیو است. مباحث زیر مرور خواهد شد:

 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر
 • ﺑﺮ روی ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎی GM
 • ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS
 • اﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪه ﻋﻮض ﻛﺮدن 
 • وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ
 • ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
 • ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر 
 • ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ 

برای مشاهده تمام مقالات قطار کلیک نمایید.

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.

به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.

لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت مطالب ارائه نمایید.

تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.

لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي GM داﺷﺘﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺻﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و اﺷﻜﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

 

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ روي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاي زﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

 ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي

ﻣﺎﺟﻮل ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻤﺎره دو

ﻣﺎﺟﻮل ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ

 ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره( ﭼﻨﺪ ﻛﺎره )

ﻋﻴﺐ ﻳﺎب دﻣﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

 ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ SCR

ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎي آب ﻣﻮﺗﻮر EWTS

 ﭼﺮاغ داغ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر

PCC رﻟﻪ 

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺪارات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪار ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪار ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺪار رﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﻣﺪار ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد.

در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻜﺮار و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮري اﻳﺮان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و EAS ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺪارد.

ﺗﻨﻬﺎ ورودي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮر، ورودي اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر از ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ:

 • ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪه ﻋﻮض ﻛﺮدن:

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻧﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺎورﻧﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

وﺿﻌﻴﺖﮔﺎورﻧﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﻬﺎي ﭘﺮه اي وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول اراﻳﻪ ﺷﺪه در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﮔﺎورﻧﺮ، ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ و ﻛﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﻧﺪارد.

ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ :(ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر )

فرامین ﺑﺎردﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ

ﺳﻮﺋﻴﭻ ﭘﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ

ﺳﻮﺋﻴﭻ ﭘﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ

ﺗﻮﺻﻴﻒ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر

روﺷﻦ

ﺧﺎﻣﻮش

ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻧﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ

ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮﺗﻮر

ﺧﺎﻣﻮش

روﺷﻦ

ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺷﻲ از  دﻧﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ را  ،  رد (ﻃﻲ) ﻛﻨﺪ

ﺛﺎﺑﺖ

روﺷﻦ / ﺧﺎﻣﻮش

روﺷﻦ / ﺧﺎﻣﻮش

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻧﺪه را دور ﻣﻲ زﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺪارد
 • ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ:

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ دارد، از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻧﺮﻣﻲ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪرت( و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﭘﺲ از آن – ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻗﺪرت – ﺑﺎزداري ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ دﻧﺪه ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ از دﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪرت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آرام ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻲ ﻗﺪرت، ﺑﺎﻻ ﺑﺮود. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، در ﻣﻮرد ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و دﻧﺪه دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻴﻠﺪ آرﻣﻴﭽﺮ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﺳﺎده آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻟﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺠﺎم      ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

 • ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ:

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ، از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ SCR اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ SCR از ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺴﻬﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ و دروازه اي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ SCR ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ SCR ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ، زﻣﺎن ﻫﺎي روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻫﺮ SCR را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻜﺴﻮﺳﺎزﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ اﺳﺖ.

 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ:

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ را ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻌﻲ در ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺮاﺗﻮر در ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دارد، ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ راه آﻫﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ اراﻳﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻗﺮار دادن ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن 5 دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺸﺘﺎور در ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﻣﻲ داد.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺸﺶ اوﻟﻴﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن 5 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر:

ﻛﻨﺘﺮل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS، ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮده و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮراز ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد. در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺎزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎرﻛﺮدي در ﺑﺎزه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻛﺎر ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ واﻗﻊ ﺑﺮ روي اﺳﺘﻨﺪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮران ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮاز ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﻣﭙﺮاژي ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﺑﺎر، ﭼﺮاغ داغ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺪي ﻛﻪ در ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻨﻚ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮران، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر راﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺟﺎزه ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﺑﺎر را داده و دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮري، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮران ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﺑﺎر ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد EAS در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﻋﻲ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ در ذﻫﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ "ﮔﺎز ﺧﻮردن" (اﻓﺖ ﻗﺪرت)ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول زﻳﺮ، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎز اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي D77 و D78 ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﺎزه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﺑﺎر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرا اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ و EAS ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، اﺟﺎزه ﻛﺎرﻛﺮد در اﻳﻦ ﺑﺎزه ﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﺪ.

€ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 1050 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 60 دﻗﻴﻘﻪ € ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 1100 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 30 دﻗﻴﻘﻪ € ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 1250 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 15 دﻗﻴﻘﻪ € ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 1400 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 3 دﻗﻴﻘﻪ € ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 1500 آﻣﭙﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره دو ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻇﻴﻔﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ، ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﺸﺘﺎور ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ، ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

 

 

 • ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ:

ﻣﻴﺰان وﻟﺘﺎژ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ و ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر، ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژي ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺣﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز، ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ،ﺑﻪ ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ وﻟﺘﺎژ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﺠﺎوز وﻟﺘﺎژ ﺷﻮﻳﻢ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻄﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﻣﻲ ﺗﻮان رﻛﺮود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

 

 • درك و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخ و ﺗﺼﺤﻴﺢ آن:

ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﻲ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد "در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخ" اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخ ﺣﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎ اﺻﻄﻜﺎك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﻳﻞ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺪون ﻟﻐﺰش ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﺟﺎزدن:  ﭼﺮخ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر از ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ و وﻟﺘﺎژي ﺑﻴﻦ دو ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﻧﺮخ ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع درﺟﺎزدن، ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺮخ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻳﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮران را ﺑﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭼﺮاغ "درﺟﺎزدن ﭼﺮخ" WSL ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻛﻨﺘﺮل راﻧﻨﺪه از وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﺮاي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻓﺼﻞ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﻘﻴﺼﻪ درﺟﺎزدن ﭼﺮخ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل و اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. 

 

 • ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻦ ﭘﺎش:

ﻣﻴﻜﺮوﭘﻮروﺳﺴﻮر در راﺳﺘﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و رﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺸﻜﻞ در ﺟﺎ زدن ﭼﺮخ، ﺑﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻦ ﭘﺎﺷﻬﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺶ ﺷﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﻴﻦ ﭼﺮخ و رﻳﻞ و رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن درﺟﺎزدن ﭼﺮخ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ اﺻﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ درﺟﺎزدن ﭼﺮخ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد و ﺑﺮاي

رﻓﻊ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل، EAS از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب