گام 1 - مراحل ترسیم

مراحل ترسیم

به آرامی یک شکل بیضی رسم کنید. شما ممکن است که بخواهید نیمه پایین گلدان را صاف و مسطح بکشید برای این کار اطلاعاتی درباره ی چگونگی کشیدن لبه های بالا و پایین گلدان و هم چنین استوانه سه بعدی آن بدست آورید.

مراحل ترسیم

در حال حاضر با فشار دادن محکم تر مداد، دیواره و بقیه طرح را رسم کنید و هم چنین سعی کنید که خطوط بیرونی گلدان را صاف و روان بکشید.

مراحل ترسیم

خطوط اضافی و یا خطوط به درد نخور را که در مرحله اول رسم کرده اید را پاک کنید.

مراحل ترسیم

از جمله آثار هنری برای جزئیات و تزئینات گلدان روی سطح آن رسم می کنیم.

مراحل ترسیم

گلدان را به صورت واقع بینانه رنگ آمیزی می کنیم و سایه هایی برای برجسته کردن آن روی سطح گلدان ایجاد می کنیم.