گام 1 - روش اول گربه

روش اول گربه

تجهیزات خود را آماده نمایید:

  • چسب
  • ماژیک
  • قیچی
  • کاغذ رنگی
  • چشم ها ی عروسکی

زیر دست خود برای آنکه میزکارتان تمیز بماند یک روزنامه باطله قرار دهید

بر روی کاغذ تصویر یک گربه رسم کرده و آن را ببرید.

از ماژیک های رنگی برای رنگ آمیزی استفاده نمایید.

روش اول گربه

طرح گربه کاغذی به اتمام رسید.

گام 2 - روش دوم گربه کاغذی

روش دوم گربه کاغذی

با یک کاغذ مربع شکل کار خود را شروع می کنیم.