متد 1 - نقاشی گاو کارتونی

نقاشی گاو کارتونی

اسکلت و طرح کلی را به صورتی که در شکل می بینید ایجاد نمایید. یک مربع جدول بندی شده و یک بیضی در زیر آن رسم نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

مانند شکل به مربع با تقسیم بندی های انجام شده جزییات اضافه می کنیم. چشم، گوش و دهان را مانند شکل در نقاط اشاره شده قرار دهید.

نقاشی گاو کارتونی

رسم پاها را مانند شکل انجام دهدید.

نقاشی گاو کارتونی

جزییات بیشتری به پاها اضافه نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

صورت را به شکل نشان داده شده کامل نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

خطوط اصلی بدن گاو را پر رنگ تر نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

لکه ها و خال های گاو را ایجاد نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

گاو را مانند شکل رنگ آمیزی نمایید.

متد 2 - نقاشی گاو واقعی

نقاشی گاو واقعی

مانند مرحله قبل ابتدا اسکلت و طرح کلی گاو را با یک مربع شطرنجی و دو دایره و خطوط منحنی متصل به آن رسم نمایید.

نقاشی گاو واقعی

مانند شکل دو دایره برای پاهای جلویی و دو نیم دایره برای پاهای پشتی رسم نمایید.

نقاشی گاو واقعی

جزییات بیشتری به پاهای گاو اضافه نمایید.

نقاشی گاو واقعی

مانند شکل سر گاو را با اضافه کردن چشم و گوش و دهان تکمیل نمایید.

نقاشی گاو واقعی

خطوط سر و بدن را با اضافه کردن جزییات بیشتر پر رنگ تر نمایید.

نقاشی گاو واقعی

خطوط تازه ای مانند شکل به نقاشی خود اضافه نمایید که طرح بدن گاو و سایه ها را بهتر نمایان سازد.

نقاشی گاو واقعی

با رنگ آمیزی نقاشی خود را تکمیل نمایید.

متد 3 - نقاشی گاو از رو به رو

نقاشی گاو از رو به رو

یک دایره بزرگ به عنوان بدن گاو و یک دایره کوچک تر برای سر گاو رسم نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

دماغ و دهان را مانند شکل به نقاشی خود اضافه نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

جزییات بیشتری مانند چشم و گوش به سر گاو اضافه نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

پاها را به نقاشی خود مانند تصویر اضافه نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

جزییات بیشتری به بدن گاو مانند شکل اضافه نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

خطوط اصلی گاو را پر رنگ نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

جزییات نقاشی را بیشتر نمایید. به عنوان مثال علف و خال های گاو را اضافه نمایید.

نقاشی گاو از رو به رو

با رنگ آمیزی نقاشی خود را تکمیل نمایید.

متد 4 - ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

اسکلت و طرح اصلی گاو را مانند شکل با یک مستطیل شروع نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

پای عقب رو به رویی را مانند شکل اضافه نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

پای عقب پشتی را مانند شکل اضافه نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

طرح و محل قرار گیری پاهای جلویی را رسم نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

پاهای جلویی را کامل نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

طرح و اسکلت سر و گردن گاو را مانند شکل رسم نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

سر گاو را به بدن گاو متصل نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

طرح گوش و صورت گاو را اضافه نمایید.

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

جزییات بیشتری مانند دم گاو و پستان گاو را اضافه نمایید.

خطوط اصلی رسم خود را پر رنگ تر نمایید.

 

جزییات بیشتری به نقاشی اضافه نمایید مانند خال های گاو و علوفه ها

 

با رنگ آمیزی نقاشی خود را تکمیل نمایید.