متد 1 - نقاشی گاو کارتونی

نقاشی گاو کارتونی

اسکلت و طرح کلی را به صورتی که در شکل می بینید ایجاد نمایید. یک مربع جدول بندی شده و یک بیضی در زیر آن رسم نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

مانند شکل به مربع با تقسیم بندی های انجام شده جزییات اضافه می کنیم. چشم، گوش و دهان را مانند شکل در نقاط اشاره شده قرار دهید.

نقاشی گاو کارتونی

رسم پاها را مانند شکل انجام دهدید.

نقاشی گاو کارتونی

جزییات بیشتری به پاها اضافه نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

صورت را به شکل نشان داده شده کامل نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

خطوط اصلی بدن گاو را پر رنگ تر نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

لکه ها و خال های گاو را ایجاد نمایید.

نقاشی گاو کارتونی

گاو را مانند شکل رنگ آمیزی نمایید.

متد 2 - نقاشی گاو واقعی

نقاشی گاو واقعی

مانند مرحله قبل ابتدا اسکلت و طرح کلی گاو را با یک مربع شطرنجی و دو دایره و خطوط منحنی متصل به آن رسم نمایید.

متد 3 - نقاشی گاو از رو به رو

نقاشی گاو از رو به رو

یک دایره بزرگ به عنوان بدن گاو و یک دایره کوچک تر برای سر گاو رسم نمایید.

متد 4 - ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

ترسیم یک گاو واقعی در حال چرا

اسکلت و طرح اصلی گاو را مانند شکل با یک مستطیل شروع نمایید.