گام 1 - نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

یک دایره رسم نمایید. سپس در ادامه دایره به سمت پایین و سمت چپ منحنی بسته ای مانند شکل رسم نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

دهان کوسه را مانند شکل رسم نمایید

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

دم کوسه را رسم نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

باله های کوسه را رسم نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

جزئیات صورت کوسه را اضافه نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

دهان کوسه را رسم نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

خطوط اصلی را پر رنگ نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

آبشش رسم نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

تمام خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی کوسه طرح اول خنده دار

نقاشی کوسه را به دلخواه خود یا مانند نمونه در شکل رنگ آمیزی نمایید.

گام 2 - نقاشی کوسه طرح دوم واقعی

نقاشی کوسه طرح دوم واقعی

با استفاده از خطوط شکلی مانند شکل نشان داده شده برای بدن کوسه رسم نمایید.

گام 3 - نقاشی کوسه طرح سوم واقعی

نقاشی کوسه طرح سوم واقعی

یک دایره رسم نمایید.

گام 4 - نقاشی کوسه طرح چهارم نمای پایین

نقاشی کوسه طرح چهارم نمای پایین

یک منحنی مانند شکل رسم نمایید.