گام 1 - پابند نخی

پابند نخی

طرح اول از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح دوم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح سوم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح چهارم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح پنجم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح ششم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح هفتم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح هشتم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح نهم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

پابند نخی

طرح دهم از پابندهای رشته ای (نازک) یا نخی که بسیار ظریف و از جنس الیاف هستند.

گام 2 - پابند چرمی

پابند چرمی

طرح اول از پابندهای چرمی که برای آقایان و خانم ها مشترک هستند.

گام 3 - پابند جواهرات

پابند جواهرات

طرح اول از پابندهای جواهر که برای استایل لاکچری و مجالس مناسب هستند.

گام 4 - پابند طلا

پابند طلا

طرح اول از پابندهای طلا که برای استایل لاکچری مناسب هستند.

گام 5 - پابند سنگ

پابند سنگ

طرح اول از پابندهای سنگ که برای اغلب استایل ها مناسب هستند. این پابندها بیشتر برای کنار دریا پیشنهاد می شود.