گام 1 - ترسیم نقاشی همستر

ترسیم نقاشی همستر

رسم سر

یک دایره به شکلی که در شکل نشان داده می شود به عنوان سر همستر رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

رسم خط راهنما

یک خط افقی برای تقسیم صورت همستر نقاشی شده رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

رسم گونه و دهان

به شکلی که مشاهده می کنید گونه و دهان کارکتر همستر خود را رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

رسم بدن

مانند شکل بدن، دست و پای همستر را رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

رسم گوش

گوش های همستر و کاراکتر Hamtaro خیلی شباهت دارد به کاراکتر کارتون میکی موس، مانند شکل گوش های همستر را رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

رسم چشم

بر روی خط راهنمای رسم شده مانند شکل دو دایره به صورت چشمان بزرگ همستر رسم نمایید.

ترسیم نقاشی همستر

تمیز کاری

تمام خطوط راهنما و اضافی را پاک نمایید. یک دایره بزرگ و دو دایره کوچک در چشم همستر مانند شکل رسم نمایید. در گونه های همستر دو خط منحنی که نمایانگر سبیل و ریش همستر است رسم نمایید.

گام 2 - رنگ آمیزی همستر

رنگ آمیزی همستر

رنگ چشم

مانند شکل 3 دایره کوچک را تو خالی قرار  دهید و بقیه فضای دایره بزرگ را سیاه نمایید.