گام 1 - مراحل

مراحل

به آرامی دست خود را نزدیک ملخ بیاورید و پایین ملخ بگذارید تا ملخ بر روی دست شما بخزد.دست خود را بیرون از قفس بگذارید ، اگر پرید ، در قفس بیاندازید ، اگر نپرید بیرون از قفس نگه دارید.

مراحل

هیچوقت حرکات سریع انجام ندهید. اگر این کار را انجام دهید به احتمال زیاد فرار کند

مراحل

به آرامی پشتش را نگه دارید . اگر برای فرار تلاش می کند برای یک لحظه توقف کنید و دوباره امتحان کنید.

مراحل

در مقابل ملخ یک حشره کوچک قرار دهید. به او اجازه دهید تا آن را بگیرد. به او اجازه دهید غذایش را بخورد .

مراحل

پس از چندین بار تکرار او به شما اجازه خواهد داد تا آنرا نگه دارید