گام 1 - طریقه کار لکوموتیو

طریقه کار لکوموتیو

1 – پمپ گازوئیل در موقع روشن کردن موتور دیزل برق مصرفی را از باطری گرفته و پس از روشن شدن موتور دیزل برق مصرفی را از مولد برق کمکی تامین می نمایید . پمپ گازوئیل از مخزن گازوئیل که در زیر شاسی لکوموتیو قراردارد گازوئیل را گرفته و با کتور ها میرساند .

 2 – موتور دیزل توسط موتور الکتریکی استارت روشن میشود و با فرستادن برق باطری 64 ولت به موتور استارت (روشن کننده ) که توسط دنده به میل لنگ موتور وصل میشود موتور روشن خواهد شد .

3 – وقتیکه موتور کارمیکند توسط اتصال های مکانیکی (کوپلینگ ) سه عدد مولد برق – کمپرسور هوا – پمپ های آب و روغن پروانه های خنک کننده مولدهای برق و الکتروموتور ها را به حرکت در می آورد . 

4 – مولد برق کمکی باطری ها را شارژ نموده و همچنین برق مستقیم (DC) با ولتاز کم مدارهای کنترل و روشنایی را تامین می نماید . مولد برق همراه قطب های مولد برق اصلی را تحریک نموده و برق 3 عدد پروانه خنک کننده آب رادیاتور ها و موتورهای خنک کننده الکترو موتور ها را تامین میکند . مولد برق اصلی جریان برق قوی AC تولید نموده و پس از عبور دادن از رکتیفایر و تبدیل بجریان برق DC جهت بحرکت در آوردن لکوموتیو با الکتروموتور چرخها میفرستد . 

5 – با فرمان از  اطاق راننده توسط جریان برق ضعیف دستگاه تنظیم دور موتور (گاورنر ) و همچنین تابلو برق که در کابین برق قراردارد فرمان گرفته و تابلو برق تحریک مولد برق اصلی و توضیع برق با الکتروموتورها را کنترل میکند .  

6 – شش دستگاه الکتروموتور در زیر لکوموتیو قرار گرفته و هر الکتروموتور توسط چرخ دنده خود و بچرخ دنده ای که بر روی محور چرخها قرار گرفته وصل شده است . این الکتروموتور ها بر روی دو دستگاه بوژی قرار گرفته است که وزن لکوموتیو را تحمل نموده و آنرا روی چرخهای محرک تقسیم مینمایند . 

7 – دسته فرمان حرکت توسط برق جریان ضعیف دور موتور بوسیله گاورنر و همچنین قدرت تولید شده در لکوموتیو را به نسبت حالات مختلف فرمان حرکت کنترل میکند . مولد برق اصلی نیروی الکتریکی تبدیل نموده و سپس از طریق کنتاکت های الکتریکی که بر روی تابلو برق نصب شده نیروی الکتریکی را به الکتروموتور ها توضیع می نماید . 

8 – موقعیکه لکوموتیو حرکت می کند دسته فرمان حرکت دستگاه های مختلف الکتریکی را طوری کنترل کیکند که نیروی تولید شده سریع را بطور یکنواخت و نرم برای حرکت لکوموتیو بکار می برد . 

9 – در موقع کشش با حداکثر قدرت در سرعتهای کم دستگاه های الکتریکی خودکار در حدود ضریب چسبندگی قدرت تولیدی در لکوموتیو را بطور مناسب کنترل مینماید به نحوی که جهت حمل قطار میتوان با کم قدرت ترین لکوموتیو های دیزل دوبله نمود . 

10 – در سرعت های معمولی و سریع لکوموتیو دستگاه تنظیم بار قدرت تولیدی رتا در یک سطح معین به نسبت حالات دسته فرمان حرکت تامین می کند . این عمل مانع فشار زیاد و یا بار کردن زیاده از حد و یا بالعکس در موتور دیزل میشود . 

11 – کمپرسور هوا ، هوای تولیدی تحت فشار را به مخازن اصلی هوا میفرستد که بطور کلی به مصرف ترمز هوا بکار برده میشود ترمز هوا توسط دستگاه های فرمان ترمز که در اطاق راننده قرار گرفته کنترل میشود .

12 – بجز دستگاه های فرمان دستی که در اطاق راننده قرار گرفته کار لکوموتیو کاملا خودکار و اتوماتیک بوده و دستگاه های مختلف اطمینانی و حفاظت در موقع لزوم و پیش آمدن مشکلاتی لکوموتیو ران را آگاه خواهد ساخت . 

طریقه کار لکوموتیو
1 – جعبه شن 2 – تابلو راننده  3 – درب اطاق هوای تمیز  4 – درب اطاق هوای پروانه خنک کننده ترمز دینامیک
5 – مقاومت های ترمز دینامیک  6 – پروانه خنک کننده ترمز دینامیک  7 – صافی های هوا  8 – محل جدا کننده گرد وو خاک هوا 
9 – پروانه خنک کننده الکترو موتور ها  10- پروانه خنک کننده مولد برق اصلی  11- مولد برق کمکی  12 – لوله خروجی اگزوست 
13- مولد برق اصلی و مولد برق همراه  14 – موتور دیزل  15- جعبه روغن موتور  16 – مخزن گازوئیل 
17- جعبه باطری  18- مخزن آب موتور  19- خنک کننده روغن موتور  20- صافی های روغن موتور 
21- کمپرسور هوا  22- رادیاتور های خنک کننده آب  23- پروانه های خنک کننده آب  24 – مجاری هوا جهت خنک کردن الکتروموتورها 
25- بوژی دارای سه الکتروموتور 26- تامپون