گام 1 - نقاشی کارتونی لاک پشت

نقاشی کارتونی لاک پشت

دو بیضی رسم نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

سر و گردن لاک پشت را اضافه نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

پاها را رسم نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

جزئیات صورت را رسم نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

لاک را پر رنگ تر نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

خطوط اصلی را پر رنگ نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

طرح روی لاک لاکپشت را اضافه نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی کارتونی لاک پشت

لاک پشت رسم شده را به دلخواه یا مانند تصویر رنگ آمیزی نمایید.

گام 2 - نقاشی لاک پشت دریایی

نقاشی لاک پشت دریایی

دو دایره مانند شکل رسم نمایید.

گام 3 - نقاشی لاک پشت سبز واقعی

نقاشی لاک پشت سبز واقعی

مانند تصویر سر لاک پشت را رسم نمایید.

گام 4 - نقاشی لاک پشت وحشی

نقاشی لاک پشت وحشی

یک دایره بزرگ برای بدن لاک پشت رسم نمایید.