گام 1 - رسم قوطی لیموناد

رسم قوطی لیموناد

برای رسم کلاهک قوطی ابتدا یک بیضی رسم کنید.

رسم قوطی لیموناد

یک بیضی کوچکتر داخل بیضی اولی بکشید تا قسمت داخلی کلاهک قوطی را نشان دهد.

رسم قوطی لیموناد

نصف خط یک بیضی بزرگتر را پایین تر از بیضی اولی رسم کنید و با خطوطی به بیضی بالایی وصل نمایید تا نشان دهنده ی قسمت عریض بالای قوطی باشد.

رسم قوطی لیموناد

از هر دو سمت بیضی بزرگتر دو خط عمودی بکشید تا قسمت بدنه ی قوطی ایجاد شود.

رسم قوطی لیموناد

نصف خط یک بیضی را برای اتصال دو خط عمودی و کامل شدن بدنه رسم کنید.

رسم قوطی لیموناد

نصف یک بیضی کوچک را برای ایجاد پایه ی قوطی رسم کنید.

رسم قوطی لیموناد

همانند شکل دو بیضی خیلی کوچک بالای کلاهک قوطی بکشید.

رسم قوطی لیموناد

شکل و تزیین دلخواه روی بدنه ی قوطی رسم نمایید.

رسم قوطی لیموناد

خطوط اضافی را پاک کرده و قوطی لیموناد را رنگ آمیزی نمایید. می توانید در صورت دلخواه برند و نام تجاری قوطی لیموناد را نیز اضافه نمایید.