گام 1 - مراحل ترسیم

مراحل ترسیم

 نقاشی را با کشیدن یک دایره بزرگ شروع می کنیم.

مراحل ترسیم

دو مثلث در کنار دایره بزرگ رسم می کنیم.

مراحل ترسیم

در مثلث سمت چپ یک مستطیل می کشیم و در روی مثلث سمت راست یک نیم دایره بالای آن رسم می کنیم.

مراحل ترسیم

یک خط منحنی در پایین قوری کشیده و با دوخط آن را به دایره بزرگ متصل می کنیم. یک بیضی بزرگ در بالای دایره رسم می کنیم و هم چنین یک بیضی کوچک تر توسط یک مستطیل کوچک به بیضی بزرگتر وصل می کنیم.

مراحل ترسیم

دور طراحی خود را با مداد مشکی پر رنگ می کنیم و خطوط اضافی طرح را پاک می کنیم.

مراحل ترسیم

در حال حاضر نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید.