گام 1 - رسم طاووس کارتونی

رسم طاووس کارتونی

رسم طاووس کارتونی

یک دایره به عنوان اسکلت سر رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

یک خط داخل دایره تا خارج آن برای اسکلت منقار رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

منقار طاووس را مانند شکل رسم نمایید.

 

رسم طاووس کارتونی

با استفاده از دو خط منحنی طرح گردن طاووس را ایجاد نمایید.

رسم طاووس کارتونی

یک بیضی مانند شکل رسم  نمایید که بدن طاووس را کامل تر نماییم.

رسم طاووس کارتونی

برای تنه طاووس نیز مانند شکل یک نیم دایره رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

برای تاج طاووس  3 خط مانند تصویر ایجاد نمایید.

رسم طاووس کارتونی

تاج طاووس را مانند شکل مجددا طراحی نمایید.

رسم طاووس کارتونی

برای ایجاد طرح پرهای زیبای طاووس مانند شکل خطوطی را از طرف بدن طاووس به سمت بیرون رسم نمایید.

 

 

 

حال مانند شکل پرها را رسم نمایید.

 

 

 

تمام خطوط را پر رنگ نمایید و جزییات را به نقاشی اضافه نمایید.

 

 

 

تمام خطوط راهنما و اضافی را پاک نمایید و جزییات و سایه ها را تکمیل نمایید.

رسم طاووس کارتونی

با رنگ آمیزی نقاشی حود نقاشی طاووس را کامل نمایید.

گام 2 - نقاشی طاووس از نمای پهلو

نقاشی طاووس از نمای پهلو

نقاشی طاووس از نمای پهلو

یک دایره برای اسکلت سر طاووس رسم نمایید.

گام 3 - نقاشی طاووس با پرهای باز شده

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

دو دایره مانند تصویر به عنوان سر و تنه طاووس رسم نمایید.

گام 4 - نقاشی طاووس ماده

نقاشی طاووس ماده

یک دایره و یک بیضی برای اسکلت سر و بدن طاووس رسم نمایید.