گام 1 - رسم طاووس کارتونی

رسم طاووس کارتونی

رسم طاووس کارتونی

یک دایره به عنوان اسکلت سر رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

یک خط داخل دایره تا خارج آن برای اسکلت منقار رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

منقار طاووس را مانند شکل رسم نمایید.

 

رسم طاووس کارتونی

با استفاده از دو خط منحنی طرح گردن طاووس را ایجاد نمایید.

رسم طاووس کارتونی

یک بیضی مانند شکل رسم  نمایید که بدن طاووس را کامل تر نماییم.

رسم طاووس کارتونی

برای تنه طاووس نیز مانند شکل یک نیم دایره رسم نمایید.

رسم طاووس کارتونی

برای تاج طاووس  3 خط مانند تصویر ایجاد نمایید.

رسم طاووس کارتونی

تاج طاووس را مانند شکل مجددا طراحی نمایید.

رسم طاووس کارتونی

برای ایجاد طرح پرهای زیبای طاووس مانند شکل خطوطی را از طرف بدن طاووس به سمت بیرون رسم نمایید.

 

 

 

حال مانند شکل پرها را رسم نمایید.

 

 

 

تمام خطوط را پر رنگ نمایید و جزییات را به نقاشی اضافه نمایید.

 

 

 

تمام خطوط راهنما و اضافی را پاک نمایید و جزییات و سایه ها را تکمیل نمایید.

رسم طاووس کارتونی

با رنگ آمیزی نقاشی حود نقاشی طاووس را کامل نمایید.

گام 2 - نقاشی طاووس از نمای پهلو

نقاشی طاووس از نمای پهلو

نقاشی طاووس از نمای پهلو

یک دایره برای اسکلت سر طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

یک خط از داخل دایره به خارج آن مطابق شکل برای اسکلت منقار طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

منقار طاووس را تکمیل نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

یک بیضی مانند شکل در سر طاووس برای طرح چشم طاووس ایجاد نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

داخل بیضی مطابق شکل یک دایره به عنوان چشم طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

با خطوط منحنی طرح گردن طاووس را ایجاد نمایید.

 

 

 

مانند شکا در محل نشان داده شده یک بیضی یرای بال طاووس رسم نمایید.

 

 

 

برای تاج طاووس مانند شکل چند خط رسم نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

تاج طاووس را کامل نمایید.

 

 

 

طرح تاج طاووس را با رسم دایره های کوچک مانند شکل کامل نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

خطوط اصلی را مانند شکل پر رنگ نمایید. جزییات بیشتری به شکل اضافه نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

تمام خطوط راهنما و اضافی را پاک نمایید.

نقاشی طاووس از نمای پهلو

طرح خود را با رنگ آمیزی طاووس به پایان برسانید.

گام 3 - نقاشی طاووس با پرهای باز شده

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

دو دایره مانند تصویر به عنوان سر و تنه طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

با خطوط منحنی سر و تنه را به هم متصل نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

منقار طاووس را رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

چشم و تاج طاووس را مطابق شکل رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

پاهای طاووس را رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

بالهای طاووس را مطابق شکل رسم نمایید و یک خط مورب مانند تصویر برای محل شروع پرهای زیبای طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

مانند تصویر پرها را رسم نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

تمام خطوط اضافی را پاک کرده، خطوط اصلی را پر رنگ نمایید و جزییات بیشتری به تصویر اضافه نمایید.

نقاشی طاووس با پرهای باز شده

با رنگ آمیزی طاووس رسم شده نقاشی طاووس خود را تکمیل نمایید.

گام 4 - نقاشی طاووس ماده

نقاشی طاووس ماده

یک دایره و یک بیضی برای اسکلت سر و بدن طاووس رسم نمایید.

نقاشی طاووس ماده

مانند تصویر پاهای طاووس را رسم نمایید.

نقاشی طاووس ماده

گردن طاووس را با خطوط منحنی مانند شکل رسم نمایید.

نقاشی طاووس ماده

منقار، چشم و تاج طاووس را رسم نمایید.

نقاشی طاووس ماده

مانند شکل جزییات بیشتری از بالهای طاووس ماده را رسم نمایید.

نقاشی طاووس ماده

پاها را مانند تصویر تکمیل نمایید.

نقاشی طاووس ماده

تمام خطوط اضافی را حذف نموده و جزییات بیشتری از سایه ها به نقاشی طاووس ماده مانند شکل اضافه نمایید.

نقاشی طاووس ماده

نقاشی طاووس ماده خود را با رنگ آمیزی به پایان برسانید.