گام 1 - رسم سگ کارتونی

رسم سگ کارتونی

رسم سر سگ

برای رسم سر سگ یک زنگوله و دو دایره داخل ان مانند شکل رسم نمایید.

رسم سگ کارتونی

تقسیم بندی سر سگ

مانند شکل و خطوط آبی رنگ، سر سگ را با خطوط عمود بر هم تقسیم نمایید.

رسم سگ کارتونی

رسم گوش های سگ

دو دایره مانند شکل در اطراف سر سگ رسم نمایید و آنها را با خطوط منحنی شکل به سر سگ متصل نمایید.

رسم سگ کارتونی

رسم بدن سگ

ابتدا با یک خط فرضی مانند شکل محل قرار گیری بدن سگ را مشخص نمایید.

رسم سگ کارتونی

حال برای رسم بدن

برای رسم بدن یک مثلث با گوشه های گرد برای تنه اصلی بدن رسم نمایید. دو بیضی برای پاها رسم نمایید. یک بیضی کوچک مورب برای دم سگ بلوز رسم نمایید.

رسم سگ کارتونی

رسم جزئیات سگ

حال جزئیات بیشتری مانند دماغ، دهان و پنجه ها را به شکل اضافه نمایید. برای رسم دماغ مانند یک تکه پازل شکلی را رسم نمایید. برای پنجه ها نیز از دایره های کوچک استفاده نمایید.

رسم سگ کارتونی

تمیز کاری

خطوط راهما و اضافی را پاک نمایید.

رسم سگ کارتونی

پر رنگ گردن

خطوط اصلی و باقی مانده را با مداد کلفت تر پر رنگ نمایید.

گام 2 - رنگ آمیزی سگ بلوز

رنگ آمیزی سگ بلوز

ایجاد لکه های آبی

مانند شکل بر روی بدن سگ بلوز لکه ها و خال های آبی رنگ طرح نمایید.