گام 1 - رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

بازدید از اداره رزرواسیونِ راه آهن که در ایستگاه راه آهن مستقر است.

شما می توانید برای رزرو سفرتان به هر ایستگاه راه آهن مراجعه کنید.

رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

پیشخوانِ رزرواسیون راه آهن را یافته و فرم رزرواسیون را درخواست کنید.

رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

جزئیات را در فرم وارد کنید.

اطلاعاتی که وارد می شوند همان اطلاعاتی هستند که در روش 1 ذکر شدند. جزئیاتی از این قبیل را وارد کنید: مکانی که سفر می کنید، کدام درجه بلیط را می خواهید، و سفرتان کی خواهد بود.

رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

فرم را به پیشخوان تحویل داده و هزینه بلیط ها را پرادخت کنید.

رزروِ شخصي یک سفر در راه آهن های هندوستان

بلیط ها را از متصدی رزروِ راه آهن دریافت کنید.

گام 2 - رزرو آنلاين یک سفر در راه آهن های هندوستان

رزرو  آنلاين یک سفر در راه آهن های هندوستان

در وبسایت IRCTC ثبت نام کنید.

 می توانید وارد irctc.co.in شوید. این یک وبسایت رسمی برای رزرو کردن بلیط های راه آهن در هندوستان است. اگرچه ممکن است برای وارسی، شماره تلفن هندی بخواهد، که این مساله ثبت نام از خارج از کشور را سخت می کند.