گام 1 - چگونه سارافون یقه گرد بدوزیم؟

چگونه سارافون یقه گرد بدوزیم؟

برای دوخت این مدل سارافون ( یقه گرد) اولین کار رسم الگوی بالا تنه است الگوی با تنه را رسم می کنیم که پایین این پست الگوی آماده رسم شده است . شما می توانید با توجه به اندازه هایی که برای دوخت سارفون گرفتید. جهت جلو گیری از تنگ و چسبیده شدن سارافون برای اندازه باسن ۱ سانتی متر ،برای کمر ۱/۵ سانتی متر و برای سینه ۱/۵ سانتی متر اضافه کنید در ضمنا بلندی سارافون به سلیقه و دلخواه شما بستگی دارد.

اما اگر دوست دارید لباس تنگ و چسبیده به بدن باشد می توانید اندزه های دور باسن ، وکمر و سینه را  در وخت سارافون خود اعمال نکنید .

گام 2 - مراحل دوخت سارفون یقه گرد باتوجه به الگو

مراحل دوخت سارفون یقه گرد باتوجه به الگو

در این مدل سارافون یقه گرد قسمت سبز رنگ را دور می ریزیم و قسمت بنفش سنجاف سارافون است

همانطور که در تصویر الگو می بینید اعداد قسمت سبز و بنفش مشخص هستند حال در گودترین قسمت یقه لباس یه پنس ۰/۵#۰/۵ گرفته ببندید. و بعد دوباره یقه را طراحی کنید پنسی که گرفتید خیلی مهم است جهت جلو گیری از لقی یقه سارافون بکار می رود.