گام 1 - مراحل

مراحل

محل جیرجیرک را مشخص کنید. برای انجام این کار شما به یک خانه آرام نیاز دارید. به صدایی که جیرجیرک در می آورد گوش کنید که صدا از کدام اتاق می آید. جیرجیرک را معمولا میتوانید در زیر مبلمان و یا لوازم خانگی و درز دیوارها یافت.اما اگر شما به طور ناگهانی اتاقی که تاریک است ، چراغش را روشن کنید آنها ممکن است به بیرون پرش کنند.

مراحل

لوازم مور نیاز خود را یادداشت کنید. این لوازم عبارت اند از :

یک لیوان بزرگ روشن و شفاف میتواند برای گرفتن جیجیرک بهتر باشد به طوری که به راحتی بدون اینکه دستتان بخورد آن را بگیرید و از داخل لیوان انرا مشاهده کنید.

مراحل

مطمئن باشید که جیرجیرک در یک سطح  مسطح باشد. اگر آنها در زیر چیزی هستند میتوانید با جابجایی وسیله یا ترساندنشان آنها را جابجا کنید و یا با یک شی نازک و یا با تکان دادن یک چراغ قوه نسبت به جابجایی محلش اقدام نمایید.

مراحل

به پایین دلا شوید و لیوان شیشه ای را به آرامی از روی سر جیرجیرک قراردهید.

مراحل

به آرامی و پیوسته شیشه را نزدیک کنید . اگر شما دیدید که جیرجیرک حرکت میکند ثابت بایستید و حرکتی نکنید.زمانی که دیدید میخواهد پرش کند هنگام پرش لیوان شیشه ای بر روی آن بیاندازید تا جیرجیرک در دام بیافتد.

مراحل

یک ورق کاغذی را زیر لیوان قرار دهید تا نتواند از آن خارج شود.

مراحل

از زیر کاغذ لیوان را بردارید . مواظب باشید که لیوان از روی کاغذ جدا نشود.

مراحل

جیرجیرک را از پنجره یا درب بیرون بیاندازید.