گام 1 - نقاشی بومرنگ

نقاشی بومرنگ

ابتدا با مداد یک مستطیل رسم کنید. مستطیل رسم شده باید حالت ایستاده مایل به راست همانند شکل داشته باشد.

 

نقاشی بومرنگ

مستطیل دیگری را رسم کنید که این مستطیل حالت خوابیده کمی مایل به چپ خواهد داشت. دو مستطیل باید همانند شکل از گوشه به هم متصل شوند.

نقاشی بومرنگ

دایره هایی را در انتهای هر مستطیل رسم کنید. هم چنین یک دایره نیز بین دو مستطیل اضافه کنید.

نقاشی بومرنگ

با یک خودکار خطوط خارجی بومرنگ را به حالت صاف و یکدست دورگیری کنید. خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی بومرنگ

حال خطوط و الگوهای دلخواه را به نقاشی خود اضافه کنید. سپس بومرنگ خود را رنگ آمیزی نمایید.