گام 1 - نقاشی بطری آب

نقاشی بطری آب

ابتدا نقاشی را با کشیدن درب بطری آب شروع می کنیم. یک خط افقی کوچک رسم کنید.

نقاشی بطری آب

همانند شکل  درب بطری را نقاشی کنید. دو خط عمودی کوتاه از دو طرف خط افقی رسم نمایید.

نقاشی بطری آب

درب بطری را همانند شکل به حالت مستطیل طراحی کنید.

نقاشی بطری آب

پایین مستطیل درب بطری، یک مستطیل کم عرض پایین بطری و چسبیده به آن بکشید.

نقاشی بطری آب

برای طراحی نهایی درب بطری, خطوط افقی روی درب، رسم کنید. یک مستطیل کم عرض پایین درب و چسبیده به آن رسم کنید.

نقاشی بطری آب

برای رسم نیمه ی بالایی بطری, دو منحنی همانند شکل از دو طرف بطری رسم کنید.

نقاشی بطری آب

بدنه ی بطری را رسم کنید. این قسمت از بطری می تواند در طرح ها و شکل های گوناگونی باشد. برای شروع می توانید بدنه بطری را همانند شکل طراحی کنید.

نقاشی بطری آب

دراین مرحله برای تکمیل بدنه ی بطری, یک خط منحنی به انتهای بطری اضافه کنید.

نقاشی بطری آب

 جزییاتی را به بطری اضافه کنید. با اضافه کردن خطوطی به بطری, بطری حالت سه بعدی پیدا کرد و داخل بطری دیده می شود.

نقاشی بطری آب

حال نقاشی بطری آب تمام شد. نقاشی را با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید. 🙂