گام 1 - الگوی خوبی بودن

الگوی خوبی بودن

با احترام باشید .مهم است که الگوی خوبی برای خواهر برادرتان با محترم بودن باشید.با احترام با انها رفتار کنید البته باید با والدینتان نیز رفتار مناسبی داشته باشید.با احترام بودن در زندگشان خیلی به انها کمک خواهد کرد و اگر این عمل از یکی که به او احترام قایل اند یاد بگیرند این یک عادت دایمی برای انها خواهد شد .به معلمانتان یا والدینتان جواب پس ندهید .اگر مشکلی پیش بیاید مودب راجبش بحث کنید .

الگوی خوبی بودن

مسیولیت پذیر باشیم همین طور برای خواهر برادرتان مهم است که یاد بگیرند که مسیولیت پذیر باشند.مواد مصرف نکنید و درور الکل نروید و در خانه کمک کنید و کارهایتان را خودتان اجام دهید . در مدرسه خوب عمل کنید ولی در باره نمراتتان فروتن باشید. اگر برنامیتان اجازه میدهد شغلی دسته پا کنید و مسولانه پولتان را ذخیره کنید . این به شما کمک میکند و همین طور الگوی خوبی برای خواهر برادرتان خواهد بود.انها  سخت کوشیتان را میبینند و این فداکاری نتیجه خواهد داد.

گام 2 - توسعه یک رابطه خوب

توسعه یک رابطه خوب

به خواهر برادرتان وقت بگذارید. بهترین راه برای داشتن یک رابطه خوب با خواهر و برادرتان این است که زمان براشن بگذارید. بیرون بروید با انها بازی کنید مهم نیست کدام یک از این کارها را انجام دهید هر کدام که مهمتر است انرا انجام بدهید. این خاطرات خوبی را برایتان رقم میزند و همین طور یک دوستی فرا تر از یک رابطه خواهر و برادری است.

گام 3 - عملکرد بهتر

عملکرد بهتر

وقتی که خواهر برادرتان ناراحت هستند ارامشان کنید . یک بغل خوب و سخنان مهرامیز کار خودشان را هنگامی که خاوهر برادرتان ناراحت است انجام میدهد . بگذارید راجب مشکلاتشان حرف بزنند و فقط نشانشان دهید که هنگامی که به شما نیاز دارند تا زمانی که ارام شوند پیششان هستید .