گام 1 - کمی بعد از تولد

کمی بعد از تولد

جوجه اردک با تلاش زیاد از تخم بیرون می آید .

گام 2 - شلپ شلپ کردن در آب

شلپ شلپ کردن در آب

پس از دو روز جوجه اردک می تواند توی آب راه برود .

و برای اولین بار شنا کند .

جوجه اردک شنا کردن را خیلی دوست دارد .

گام 3 - پرهای تازه

پرهای تازه

کم کم شکل ظاهری جوجه اردک تغییر می کند .

بدنش دیگر گرد نیست .

پرهای ریزی که هنگام تولد بدنش را پوشانده بود .

کم کم می ریزد و جای آنها پرهای سفید تازه در می آید.

گام 4 - پرهای زیبا

پرهای زیبا

این جوجه اردک شش ماهه است .

پرهایش سفید و بالهایش بزرگ و نیرومند شده اند .

و به زودی برای اولین بار پرواز می کند .

منقار کوتاه و زرد جوجه ارک رشد می کند .

و دراز و نارنجی می شود .