گام 1 - امادگی برای انجام یوگا نیدرا

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

پیداکردن یک فایل صوتی که دستورالعمل های یوگانیدرا را با صدای بلند میخواند برای القا یوگا نیدرا، باید به مجموعه ای از دستورالعمل ها، مانند مدیتیشن اشنایی داشته باشید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

آماده کردن پتو،یک تشک نرم و یا یک سطح راحت دیگر برای نشستن یا درازکشیدن

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

کارهایی مانند بخور، شمع و …. که برای افزایش ارامش مناسب میباشند را انجام دهید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

لباس های شل و راحت بپوشید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

گرم کردن بدن با حرکات sun salutations,Surya Namaskar

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

اتاق را تا حد امکان آرام کنید.برای تمرکز کامل ذهن اتاق باید ساکت باشد.

گام 2 - مراحل تمرین یوگا نیدرا

مراحل تمرین یوگا نیدرا

روی تشک به پشت دراز بکشید بازوهای خود را نزدیک پهلو قرار دهید و سر خود را در هر کجا که احساس راحتی می کنید قرار دهید.