گام 1 - امادگی برای انجام یوگا نیدرا

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

پیداکردن یک فایل صوتی که دستورالعمل های یوگانیدرا را با صدای بلند میخواند برای القا یوگا نیدرا، باید به مجموعه ای از دستورالعمل ها، مانند مدیتیشن اشنایی داشته باشید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

آماده کردن پتو،یک تشک نرم و یا یک سطح راحت دیگر برای نشستن یا درازکشیدن

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

کارهایی مانند بخور، شمع و …. که برای افزایش ارامش مناسب میباشند را انجام دهید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

لباس های شل و راحت بپوشید.

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

گرم کردن بدن با حرکات sun salutations,Surya Namaskar

امادگی برای انجام یوگا نیدرا

اتاق را تا حد امکان آرام کنید.برای تمرکز کامل ذهن اتاق باید ساکت باشد.

گام 2 - مراحل تمرین یوگا نیدرا

مراحل تمرین یوگا نیدرا

روی تشک به پشت دراز بکشید بازوهای خود را نزدیک پهلو قرار دهید و سر خود را در هر کجا که احساس راحتی می کنید قرار دهید.

مراحل تمرین یوگا نیدرا

چشم های خود را ببندید و پلک های خود را آرام کنید.

مراحل تمرین یوگا نیدرا

یک جفت نفس عمیق بکشید، سعی کنید از طریق بینی نفس بکشید به تدریج هوا را از طریق بینی وارد شش ها کنید و از دهان بیرون بفرستید.

مراحل تمرین یوگا نیدرا

تمرکز کردن به قسمت های مختلف بدن هماهنگ با فایل صوتی بطوری که بر تمام بدن اگاهی داشته باشید.

مراحل تمرین یوگا نیدرا

آمادگی برای بازگشت به آگاهی عادی: انگشتان خود را به آرامی چند لحظه حرکت دهید، نفس عمیقی بکشید، و سپس چشم خود را باز کنید. به طور طبیعی انتظار میرود که از خواب یوگیک بیرون بیایید

مراحل تمرین یوگا نیدرا

بازگشت به موقعیت نشسته :بلند نشوید یا سعی نکنید خودتان را تحریک کنید.در موقعیت لوتوس نشسته قرار بگیرید.

مراحل تمرین یوگا نیدرا

اگر می خواهید، یا اگر زمان داشته باشید، با بعضی از حرکات نرمشی اسان پایان دهید. این به بدن شما کمک می کند بطور کامل بیدار شوید و کاملا از خواب یوگیک بیرون بیایید.