گام 1 - رسم گوش

رسم گوش

برای شروع ابتدا دو دایره به صورتی که در شکل نشان داده می شود رسم نمایید. بدین ترتیب طرح اصلی و اسکلت گوش را ایجاد نموده اید.

رسم گوش

با رسم دو خط منحنی دو دایره را به شکلی که نشان داده می شود به هم متصل نمایید. بدین سان شما ساختار اصلی گوش را طراحی نموده اید.

رسم گوش

شروع نقاشی گوش با رسم دو دایره دیگر خواهد بود. این دو دایره سبب ایجاد طرحی دقیق تر از گوش را خواهد داد. مانند شکل باز هم دو دایره رسم نمایید.

رسم گوش

حال مانند آنچه در شکل می بینید جزییات گوش را اضافه نمایید.

رسم گوش

خطوط اضافی را پاک کرده و خطوط اصلی را پررنگ تر نمایید.

رسم گوش

مانند شکل با سایه دار کردن نواحی شکل سایه روشن های گوش را ایجاد نمایید تا طبیعی جلوه کند.