گام 1 - لوازم مورد نیاز

روبان ابریشمی

سیم شماره (23 , 47 , 29 )

سیم روکش دار سفید شماره (22 , 28 )

پنبه

الگوی گل

چسب

درفش

مسواک

گام 2 - الگوی گل

 

گام 3 - روش ساخت

 

1- مواد و لوازم مورد نیاز را آماده کنید.

2- روبان گلبرگها را طبق طرح 10 بار تا بزنید.

3- تمام گلبرگهای روبان را طبق طرح گلبرگها ببرید.

4- گلبرگهای رنگ دیگر را به همین روش ببرید و آماده کنید.

5- با استفاده از مسواک روی گلبرگها را چسب بزنید.

6- دو عدد روبان گلبرگ را روی هم  قرار دهید و 10 عدد گلبرگ درست کنید.