گام 1 - لوازم مورد نیاز

روبان ابریشمی

سیم شماره (23 , 47 , 29 )

سیم روکش دار سفید شماره (22 , 28 )

پنبه

الگوی گل

چسب

درفش

مسواک

گام 2 - الگوی گل

 

گام 3 - روش ساخت

 

1- مواد و لوازم مورد نیاز را آماده کنید.

2- روبان گلبرگها را طبق طرح 10 بار تا بزنید.

3- تمام گلبرگهای روبان را طبق طرح گلبرگها ببرید.

4- گلبرگهای رنگ دیگر را به همین روش ببرید و آماده کنید.

5- با استفاده از مسواک روی گلبرگها را چسب بزنید.

6- دو عدد روبان گلبرگ را روی هم  قرار دهید و 10 عدد گلبرگ درست کنید.

7-قبل از اینکه چسب بگیرد گلبرگها را بپیچید.

8-در وسط گلبرگ به وسیله درفش یک سوراخ ایجاد کنید.

9-برگ را درست کنید, روبان مخصوص برگها را طبق طرح 6 بار تا بزنید و طبق طرح برگ برش دهید.

10- با استفاده از مسواک روی روبانهای برگ را چسب بزنید سپس سیم شماره 28 را در ئسط قرار دهید و برگ دیگر را روی ان قرار دهید.

11- از روبان ابریشمی سبز طبق طرح کاسبرگ 9 عدد ببرید و روی روبان کاسبرگ دیگر قرار دهید.

12- با سیم شماره 22 یک پایه به شکل U درست کنید.

13- گلبرگها را بردارید و در وسط چسب بزنید و گلبرگها را سوراخ کنید.

14- حدود 10 عدد گلبرگ را به سیم بچسبانید و ناحیه پایین را جمع کنید و به شکل گل فرم دهید.

15- پنبه را به عرض 2 سانتیمتر ببرید.

16- گردن گلها را با پنبه چسب زده بپیچید و به شکل بیضی فرم دهید.

17- کاسبرگ را اطراف پنبه بیضی شکل با چسب قرار دهید.

18- دو عدد برگ را در زیر ناحیه بیضی شکل قرار هید, و ساقه را با روبان ساقه بپیچید.

19- روبان سبز ابریشمی به عرض 5 سانتیمتر را همانند روبان ساقه ببرید و سیم ساقه را به وسیله چسب بپیچید.

20- دو عدد برگ دوم را روی ساقه قرار دهید.

21- بقیه برگها را روی ساقه قرار دهید و همه سیمها را با روبان ساقه بپیچید.