گام 1 - آموزش گل آفتابگردان نمدی

آموزش گل آفتابگردان نمدی

ابتدا دایره ای به قطر 5 سانتی متر روی کاغذ کشیده و ببرید. الگوی دایره را روی نمد های زرد و سیاه قرار دهید و برش بزنید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

روی نمد سیاه رنگ با صابون خیاطی به صورت شطرنجی خط کشی کنید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

با نخ زرد رنگ، روی خطوط رسم شده روی نمد سیاه کوک بزنید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

بعد از کوک زدن کامل، داخل مربع های ایجاد شده مهره ی مشکی بدوزید. این مهره ها بعنوان تخمه های آفتابگردان می باشند.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

از نمد زرد مربع هایی به ضلع 2 سانتی متر ببرین و همانند شکل بالای مربع را به شگل گنبد برش دهید.

می توانید الگو را ابتدا روی کاغذ کشیده و سپس روی نمد انتقال دهید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

یک قطره چسب قسمت انتهایی گلبرگ بزنید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

دو لبه ی انتهایی را روی چسب تا کنید و فشار دهید تا بچسبد.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

شورع به چسباندن گلبرگ های آماده دور تا دور نمد دایره ای زرد کنید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

به تعداد 12 گلبرگ دور تا دور دایره بچسبانید.

آموزش گل آفتابگردان نمدی

در وسط و قسمت انتهایی گلبرگ مهره ی مشکی بدوزید.

گام 2 - فیکس نهایی کار

فیکس نهایی کار

دایره ی سیاه مهره دوزی شده را روی گلرگ ها و دایره زرد بچسبانید و با منجوق زرد دور تا دور کار را تزیین کنید.