گام 1 - پیدا کردن نسبت گردش موجودی

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

انتخاب یک دوره زمانی برای محاسبه گردش موجودی همیشه بیش از یک دوره خاص از زمان محاسبه می شود – این می تواندهر چیزی از یک روز تا یک سال مالی – حتی کل طول عمر تجارت باشد با این حال، گردش موجودی نمی تواند هر لحظه مثل یک عکس فوری از عملکرد یک تجارت باشد. در حالی که این امکان وجود دارد بنا به تعریف ارزش یک پرسشنامه خانوار در هر لحظه خاص، هزینه کالاهای فروخته شده بی معنی به عنوان یک ارزش لحظه ای است، بنابراین طول خاص از زمان باید انتخاب شود.

 اجازه دهید همراهی کنیم شما را با یک مثال مشکل همانطور که ما از طریق این بخش ادامه می دهیم فرض کنید که ما خودمان یک شرکت قهوه عمده داریم. برای مشکل مثال ما، اجازه دهید یک مدت زمان در سال از عمل این شرکت قهوه را انتخاب کنید. در چند گام های بعدی، ما گردش موجودی برای این دوره یک ساله را پیدا می کنیم

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

هزینه های خود را از کالاهای فروخته شده را برای مدت زمان پیدا کنید. پس از تعریف یک دوره زمانی، اولین گام شما برای پیدا کردن هزینه های از کالاهای فروخته شده خود (یا “COGS”) در طول این دوره است. COGS نشان دهنده هزینه های مستقیم ایجاد محصولات خود می باشد. معمولا، این بدان معناست که هزینه تولید محصولات خود را به همراه هر هزینه های نیروی کار به طور مستقیم به تولید آنها مربوط می شود.

COGS هزینه های حمل و نقل مانند توزیع که به طور مستقیم به ایجاد کالا مربوط نیست را شامل نمی شود.
• در این مثال ، اجازه دهید بگویم که ما یک سال بازده بالا برای قهوه داشتیم پس از 3 میلیون $ در دانه ها، آفت کش ها، و سایر هزینه های مربوط به رشد دانه های قهوه و 2 میلیون $ در هزینه های نیروی کار از کشت دانه وجود داشت در این مورد، ما می توانیم بگوییمCOGS ما است 3 میلیون $ + $ 2 میلیون = 5 میلیون $ می باشد.

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

تقسیم کردن COGS به صورت میانگین موجودی :مرحله بعدی،تقسیم کردن COGS توسط مقدار میانگین موجودی خود درطول این مدت زمان شما در حال تجزیه و تحلیل می باشد. میانگین موجودی و میانگین ارزش پولی هستند وهمه این محصولات شما در انبارها و در قفسه های فروشگاه که در طول مدت زمان داده شده به فروش می رسد نشسته است. ساده ترین راه برای پیدا کردن این است که برای اضافه کردن ارزش موجودی شروع خود را در این مدت زمان به ارزش موجودی خود پایان داده و تقسیم کردن توسط دورا انتخاب کرد. با این حال، با استفاده از نقاط داده های اضافی دراین میان شما می توانید یک مقدار دقیق تر برای میانگین خود داشته باشین اگر شما استفاده می کنید بیش از دو نقطه داده، اضافه کردن تمام ارزش ها با هم، پس از آن تقسیم می شود توسط تعدادی از نقاط داده تا پیدا شود میانگین شما .
• اجازه بدهید بگویم که، در مثال ما، در آغاز سال ما  0.5 میلیون $ ارزش از دانه های قهوه ذخیره شده داریم و به عنوان موجودی در انبار ما بود. در پایان سال، ما 0.3 میلیون $ ارزش دانه بود. (0.5 میلیون + 0.3 میلیون نفر) / 2 = متوسط 0.4 میلیون $ در موجودی.

بعد، تقسیم کردن COGS توسط میانگین موجودی بنا به گردش موجودی ما است. در مثال ما، COGS 5 میلیون $ است و میانگین موجودی 0.4 میلیون $ است، بنابراین گردش موجودی ما برای این سال 5 میلیون $ / 0.4 میلیون $ = 12.5 است. این مقدار نسبیت است و واحد ندارد.

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

استفاده از فرمول گردش مالی  فروش  موجودی فقط برای تخمین سریع است. اگر شما نمی توانید مدت زمانی را از طریق معادله استاندارد بالا توصیف واجرا کنید، این میانبر می تواند به شما یک مقدار تقریبی برای گردش موجودیتان. بدهد با این حال، اکثر تاجران همچنان برای جلوگیری از استفاده نادرست این معادله به عنوان نتایج آن ترجیح می دهند. از آنجا که فروش به قیمت ارائه شده به مصرف کنندگان ثبت شده اما موجودی درهزینه های عمده فروشی پایین است، این معادله گردش موجودی را بالاتر ازمقدار واقعی خود نشان می دهد. به عنوان یک قاعده کلی، این معادله فقط برای تخمین سریع استفاده می شود – استفاده کردن هرکدام ازموارد بالا برای انجام وظایف مهم است.
• در مثال ما، اجازه دهید بگویم ما $ 6 میلیون از فروشمان در سال گذشته بوده است. برای پیدا کردن گردش موجودی با معادله جایگزین فوق، ما می خوایم تقسیم کنیم آن را توسط موجودی پایان دوره ذکر شده در بالا. 3میلیون$ ضرب در6$ میلیون تقسیم بر3میلیون $ = 20. این به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش 12.5است که ما با معادله استاندارد به دست آورده ایم.

گام 2 - تسلط بر معادله

تسلط بر معادله

استفاده از چندین نقطه داده های موجودی برای پاسخ دقیق تر است. همانطور که در بالا اشاره شد، پیدا کردن میانگین موجودی از ابتدا و انتهای ارزش موجودی می توانید یک میانگین تقریبی برای موجودی خود دریافت کنید، اما این مقدار نمی خواهد نوسانات موجودی حساب در طول دوره زمانی را بستاند با استفاده از نقاط داده های اضافی ارزش خود را دقیق تر می کند.
• در هنگام انتخاب نقاط داده، امتیاز خود را به فاصله مساوی در طول دوره زمان در فواصل منظم مطمئن شوید به عنوان مثال، اگر شما در حال پیدا کردن میانگین موجودی برای یک سال هستید، نمی توانید از دوازده امتیاز در ماه ژانویه استفاده کنید . در عوض، می توانید از هریک در اول هر ماه استفاده کنید
• اجازه دهید بگویم که موجودی ابتدا دوره ما برای راه اندازی یک سال تجارت $ 20،000 است و موجودی پایان دوره ما 30000 $ می باشد. با استفاده از روش عمومی بالا، ما مقدار 25،000 $ میانگین دریافت می کنیم با این حال، تنها یک امتیاز داده های اضافی می توانید به ما یک تصویر مختلف دهد. به عنوان مثال، می گویند که ما نیز یک نقطه از وسط دقیق آن از سال با ارزش 40،000 $ استفاده کنید. در این مورد، موجودی متوسط است (20،000 $ + $ 30،000 + $ 40،000) / 3 30000 = $ – کمی بالاتر (و بیشتر نماینده میانگین واقعی) از قبل می باشد.