گام 1 - درمان

درمان

این بیماری در عرض 18 _ 6 ماه به صورت خودبخود بهبود می یابد ولی از آنجایی که عفونت با کلامیدیا سیتمیک است باید درمان نیز به صورت سیتمیک صورت گیرد. داروهایی که از آنها در درمان استفاده می شود عبارتنداز: آزیترومایسین، داکسی سایکلین، تتراسایکلین یا اریترومایسین به مدت 7 روز.