گام 1 - شناخت کودکان

شناخت کودکان

 شناخت رفتارها ،روابط و مهارت های اجتماعی.باید بدون این که لحن نصیحت و یا سرزنش داشته باشیم، در مورد چگونه رفتار کردن با دیگران، به کودکان آموزش بدهیم. چگونگی مواجه شدن با بزرگترها، سلام و احوال پرسی کردن، انجام یک مکالمه و محاوره خوب، خود را عقب نکشیدن و…از جمله مسائلی است که باید به نوجوان آموزش داده شود. لازم است کودکان در زمینه رفتارهای اجتماعی نیز تحت آموزش قرار گیرد.

شناخت کودکان

آشنایی با آسیب های اجتماعی.با توجه به اینکه سنین نوجوانی، بیشتر از سایر دوره های تحول در معرض آسیب های اجتماعی و تربیتی قرار دارد، لذا می باید نوجوانان را در حد مورد نیاز با این گونه آسیب ها آشنا ساخت. اگر نوجوان از خانواده سرخورده شود، برای یافتن جایگاهی مناسب در اجتماع، به سراغ افرادی می رود که او را راحت تر بپذیرند و برای او به عنوان پشتوانه ای اجتماعی به شمار آیند. وقتی نوجوان چنین جایگاهی را می یابد، برای حفظ آن جایگاه، ملاکها و معیارهای گروه را پذیرا می شود. مثلا کشیدن سیگار.

گام 2 - روش های عملی

روش های عملی

مهار خویشتن .باید به کودکان بیاموزیم که در مواقع مختلف با تصمیم و اراده، خود را در جهت درست سوق دهد.انسان در زندگی روزمره خود باید مهار خویش را تجربه و تمرین کند و باید بداند که این تمرین ها موجب می شود که انسان اراده ی قوی داشته باشد.