گام 1 - روش اول نقاشی کلاه بیس بال

روش اول نقاشی کلاه بیس بال

نقاشی را با کشیدن یک نیم دایره شروع می کنیم. این قسمت بخشی از کلاه است که روی سر قرار می گیرد.

 

روش اول نقاشی کلاه بیس بال

لبه پیش آمده کلاه را رسم می کنیم. برای نقاشی لبه ی کلاه ابتدا همانند شکل یک مستطیل رسم کرده و سپس در گوشه ی بالایی مستطیل یک مثلث کوچک اضافه می کنیم هم چنین یک نیم بیضی خیلی کوچک بالای نیم دایره رسم می کنیم.

 

روش اول نقاشی کلاه بیس بال

منحنی هایی را به کلاه اضافه می کنیم. این منحنی ها شکل و حالت کلاه و لبه ی کلاه را تشکیل می دهد.

 

روش اول نقاشی کلاه بیس بال

خطوط اصلی را دور گیری کرده و خطوط اضافی را پاک می کنیم.

 

روش اول نقاشی کلاه بیس بال

در آخر شروع به رنگ آمیزی نقاشی خود می نمایم.

گام 2 - روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

ابتدا یک نیم کره رسم می کنیم.

 

روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

در سمت راست نیم کره یک نیم بیضی رسم می کنیم و یک خط منحنی در قسمت سمت راست نیم بیضی می کشیم.

 

روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

خطوط اصلی شکل کلاه را دورگیری می کنیم.

 

روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

خطوط اضافی را پاک کرده و جزئیاتی را به کلاه اضافه می کنیم.

 

روش دوم نقاشی کلاه بیس بال

با یک خودکار سیاه و یا مداد به صورت پررنگ نقاشی خود را دورگیری کرده و خطوط اضافی را پاک می کنیم .

در آخر نقاشی خود را رنگ آمیزی می کنیم.