گام 1 - تشخیص

تشخیص

سیتولوژی، کشت، اسمیر، بیوپسی و اسکن کانفوکال 

گام 2 - درمان

درمان

قطره بی گوانید بلی هگزامتیلن، قطره پروپامیدین، قطره نئوسپورین، کتوکوزول یا ایترکوناژل خوراکی، NSAID جهت کاهش درد و التهاب، قطره استروئید پس از کنترل کامل عفونت جهت کاهش التهاب