گام 1 - علایم بالینی

علایم بالینی

تری دید تنها شکایت است. در این بیماری راس قرینه حالت مخروطی پیدا می کند و بیمار دچار آستیگماتیسم میوپیک سریعا پیشرونده می شود ونمره عینکش مرتبا افزایش می یابد.

گام 2 - درمان

درمان

درمان اولیه استفاده از لنز تماسی سخت و قابل نفوذ به گاز می باشد. اخیرا جهت پیشگیری از پیشرفت بیماری از روش  Cross linkig قرینه که باعث افزایش مقاومت قرینه می شود استفاده می گردد.در مواردی نیز که پیشرفت بیماری متوقف شده و آستیگماتیسم منظم وجود داشته باشد از کارگذاری حلقه در استرومای قرینه استفاده می شود. در موارد پیشرفته باید پیوند قرینه انجام شود.