گام 1 - مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی

مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی
  • دانه ها را در تپه ساخته شده از خاک که خوب زهکشی شده است ،چند قدم فاصله بین خاک بندازید ودرهر کدام از سلول خاکی دو تا سه دانه به تپه خاکی(توده خاک) بپاشید.
مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی
  • جوانه های سست و ضعیف یکباره پدیدار میشوند.(سراز خاک بیرون می اورند).
مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی
  • هرروز آبیاری کنید و  زمانی که دیدید کدو قلیایی های کوچک در حال پدیدار شدن هستند آبیاری را کمی افزایش دهید.
مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی

هنگامی که کدو قلیایی ها بزرگترشدند، انها را در زیر علف خشک هایی که پوسیده و فاسد نشدند قرار دهید.

مراحل رشد و طرز پرورش کدو قلیایی
  • (روش دیگر): آموزش دادن  کاشت کدو قلیایی تا داربست و یا حصار (دیوار) به تولید و عمل آوردن کدو قلیایی دور کف بستگی دارد که روش ارجح و مقدم است اگرکه میخواهید کدو قلیایی را برای تزیین خانه یا باغچه استفاده کنید.