گام 1 - کتاب داستان کوچک

طرز ساخت کتاب داستان کوچک

کاغذ را از 8 قسمت تا کنید.

کاغذ تا شده را مجددا باز نمایید.

مجددا به شکلی که در فیلم نمایش داده میشود کاغذ را تا نمایید.

کاغذ را با کمک قیچی از قسمتی که در فیلم نشان داده میشود، ببرید.

کاغذ را در سمتی که نشان داده می شود تا نمایید.

مانند فیلم کاغذ را به شکل کتاب داستان کودکان تا نمایید.

اگر می خواهید کتاب قصه کودکان حالت خود را حفظ کند با میخکوب آن را میخکوب نمایید.

گام 2 - کتاب قصه کودکان سایز متوسط

طرز ساخت کتاب قصه کودکان سایز متوسط

کاغذ های خود را برای صفحات کتاب با رنگ دلخواه تهیه نمایید.

گام 3 - نقاشی و داستان نویسی داخل کتاب

در این قسمت نمونه هایی از کتاب داستان های مختلف نمایش داده می شود.