ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − پنج =

بستن
بستن

چگونه کارت های ماجول در قطار کار می کنند؟

چگونه کارت های ماجول در قطار کار می کنند؟

معرفی کارت های ماجول لوکوموتیو

مطابق مجموعه مقالات آموزش عملکرد قطار و لوکوموتیو در این مقاله نیز به قسمتی از لوکوموتیو و نحوه عملکرد ان می پردازیم، این مقاله در مورد نحوه عملکرد کارت ماجول است:

  • کارت : DAU 252 
  • کارت : DAP 250
  • کارت : ADU 256
  • ماجول های ورودی و خروجی

 

برای مشاهده تمام مقالات قطار و لوکوموتیو کلیک نمایید.

 

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.

به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.

لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت این مطلب ارائه نمایید.

تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.

لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

مطالب مرتبط


گام 1 - کارت : D A U 252

کارت : D A U 252

اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 252 Uit Analog Digital اﺳﺖ. دﻳﺠﻴﺘﺎل 252 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﺎرت اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﺮدازﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرت از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻧﻞ SCR را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. دﺳﺘﻮرﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ از CPU از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻣﺪار رﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ دﺳﺘﻮر، رﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ Panel Driver S C R ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرت ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ LED زرد رﻧﮓ ﻣﺠﺎور ﭘﻴﻦ ﺷﻤﺎره 12 دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﮔﺮ ﭼﺮاغ اﻳﻦ ﭘﻴﻦ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ دال ﺑﺮ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﻚ وﻟﺘﻤﺘﺮ را ﺑﺮ روي ﭘﻴﻨﻬﺎي ﺷﻤﺎره 1 و 11 ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از ﻣﻴﺰان وﻟﺘﺎژ اﻃﻼع ﻳﺎﺑﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻛﻪ LED ﻛﻨﺎر ﭘﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮد 24 وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻴﻦ ﺷﻤﺎره "ﻳﻚ" از اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ "C1" ﺑﻪ ﺳﻴﻢ  101 ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ وﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ رود.

کارت : D A U 252

کارت : DAP   250

اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻋﻠﺖ وﺟﻮد رﻗﻢ 250 در ﻛﻨﺎر آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻛﺎرت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.

ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﺎرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﺳﻢ آن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ LED ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرت، ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم LED اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه دارد. اﻳﻦ ﻛﺎرت وﻇﻴﻔﻪ ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ را دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در

ﻣﺪار اﻳﻦ ﻛﺎرت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ، اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ را از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮق 24 وﻟﺖ در ﻣﺪار ﻛﺎرت، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ وﻟﺘﻤﺘﺮ را ﺑﺮ روي ﭘﻴﻨﻬﺎي 1 و 11 ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻛﺎرت داراي ﻫﺸﺖ ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻫﺸﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي از ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮق 74وﻟﺖ ﺑﺎﻃﺮي اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺑﺮق 24وﻟﺖ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺮ رﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن زﺑﺎﻧﻪ داﺧﻠﻲ رﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق 74 وﻟﺖ ﻛﺎر ﻛﺮده و ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺎص ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن زﺑﺎﻧﻪ را ﮔﺴﻴﻞ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ آن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد، اﻳﻦ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺮ ﻛﺎرﺗﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺎص ﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺳﻴﺴﺘﻢ، ارﺳﺎل ﻣﻲ دارد.

کارت : D A U 252

کارت  :  ADU     256

اﻳﻦ ﻛﺎرت ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﺗﻬﺎ، ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﻫﺮ ﻛﺎرت ﭼﻬﺎر ورودي ﺳﻴﮕﻨﺎل دارد ﻛﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﻪ CPU ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻛﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ EAS اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از زﻳﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از ﺣﻴﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ از ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﭽﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﺺ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده و از ﺗﺤﺮﻳﻚﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

کارت : D A U 252

ﻣﺎﺟﻮل ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا : 

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل وﻇﻴﻔﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺮدازﻧﺪه و اﻟﻘﺎء آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل را دارد.

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C5 ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﻪ روﺑﺮوي اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، LED ﻫﺎي وﺟﻮد ﺑﺮق 74وﻟﺖ و 24وﻟﺖ ﺑﺮ روي آن ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﺎﺟﻮل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق 24 وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل 74وﻟﺖ از ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

در ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل، ﺳﻪ ﭘﻮرت اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﺒﺴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﺒﺴﺖ C2،C3 و C5 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.

در ﺷﻜﻞ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻼف ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺒﺴﺖ C4 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﺎﺟﻮل ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮﻛﺖ ﻫﻤﺒﺴﺖ C4 ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ وﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت 38 و 39 از ﻧﻘﺸﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه G1 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﻲ IPS-12-006 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ورودي ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮدن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎيﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. حکیمه فولادپنجه - 2019/09/25 - 11:08 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب