گام 1 - فقط روشن کردن

فقط روشن کردن

روشن کردن یک چراغ از چندین نقطه را با استفاده از یک تایمر و چند عدد شستی مورد نیاز می توان انجام داد.

اما مشکل این روش این هست که ما فقط میتوانیم چراغ را روشن کنیم و مدت زمان که مورد نیازمان هست تا چراغ خاموش شود دست ما نیست 

ما یکبار زمان تایمر را تنظیم میکنیم سپس با هر بار فشار دادن شستی لامپ ها طی یک زمان از قبل تعیین شده روشن می شوند

این مورد بیشتر برای راه پله کاربرد دارد

ولی برای جاهایی مثل پارکینگ و یا کارگاه ها بهتر است چراغ های اصلی با فشار دادن کلید روشن بمانند و تا وقتی که ما کلید را  در حالت خاموش قرار نداده ایم خاموش نشوند.

گام 2 - راه حل

راه حل

برای روشن کردن یک کلید از دونقطه میتوان از کلید تبدیل استفاده کرد اما برای بیش از دونقطه باید از کلید صلیبی استفاده کنیم.

سیم کشی کلی تبدیل بدین صورت است که ما یک فاز به پیچ طلایی رنگ تبدیل میدهیم و دوپیچ نقره ای رنگ تبدیل را بوسیله دو عدد سیم به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم و پیچ طلایی کلید تبدیل دومی را به لامپ وصل می کنیم

حالی کافی است مابین این کلید تبدیل ها کلید صلیبی قرار بدهیم