گام 1 - انواع روش ها

انواع روش ها

روشی که برای تست ارت انجام می دهند با استفاده از دستگاه مولتی متر است.

در این روش سلکتور مولتی متر را بر روی اهم متر قرار میدهند

و سپس دو سر آن را به سیم نول و سیم ارت وصل میکنند

در صورتی که نمایشگر مولتی متر عدد ۲ و یا کمتر از آن را نشان دهد پس اجرای چاه ارت ما به درستی انجام گرفته است ولی در غیر این صورت مشکلی در نحوه اجرا وجود دارد و نمی شود به این سیستم ارت اطمینان پیدا کرد.

البته شایان ذکر است که قبلا به چاه ارت از طریق لوله تعبیه شده آب می ریزند تا مقدار مقاومت کمتر باشد.

گام 2 - با استفاده از لامپ

با استفاده از لامپ

مواقعی پیش می آید که مولتی متر در دسترس ما نیست و ما مجبور به استفاده از روش های ساده می باشیم.

ساده ترین روش این است که با استفاده از یک لامپ امتحان کنیم.

به نحوی که یک سر لامپ را به فاز و دیگری را به یکی از سه فاز تابلو برق وصل کنیم در صورتی که لامپ بصورت طبیعی روشن شد میتوان نتیجه گرفت که ارت ما بصورت تقریبی صحیح است.

شبیه این روش در ولت متر است که ما یک سر ولت متر را به فاز و دیگری را به سیم ارت می زنیم در صورتی عدد ۲۲۰ در نمایشگر ظاهر شد پس چاه ارت ما صحیح است.

البته این روش زیاد مطمن نمی باشد چرا که در بعضی مواقع به خاطر افزایش توان و مصرف جریان و طبق قانون اهم ولتاژ کاهش پیدا می کند.