گام 1 - تعویض پمپ بنزین

تعویض پمپ بنزین

تعویض پمپ بنزین

پمپ بنزین اغلب در زیر صندلی عقب ماشین قرار دارد که از آنجا متصل به باک خودرو است.

برای باز کردن باید آن را درآورده تا به پمپ دسترسی داشته باشیم.

دو شیلنک ورودی و خروجی دارد که مکنده پمو از آن شیلنک بنزین را به قسمت موتور هدایت میکند.

تعویض پمپ بنزین

برای در آوردن پمپ از این آچار مخصوص استفاده میشود تا له راحتی بتوانیم پمپ بنزین را از جای خود دربیاوریم.

تعویض پمپ بنزین

قسمت های پمپ بنزین در عکس مقابل قابل مشاهده است.

به طوری که در اغلب خودروها فقط قسمت مغزی پمپ میسوزد.

که قابل تعویض میباشد و نیاز نیست کل پمپ عوض شود.

تعویض پمپ بنزین

بعد از تعویض پمپ را در همان جای خود قرار دهید.

و شیلنگ بنزین را به پمپ وثل کنید و دوباره توسط آچار مخصوص پمپ بنزین آن را ببندید و صندلی را در جای خود قرار دهید.

 

اگر سوالی در مورد مطلب تعویض پمب بنزین دارید. در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.