گام 1 - نقاشی پسر کارتونی

نقاشی پسر کارتونی

آموزش نقاشی پسر کارتونی

یک دایره برای سر پسر بکشید و آن را همانند شکل با خطوطی تقسیم بندی کنید تا محل اعضای صورت مشخص شود.

نقاشی پسر کارتونی

رسم بدن

سپس یک مربع برای بدن پسر کارتونی رسم کنید. مربع های کوچک مستطیل مانندی را با اندازه ی مناسب برای بازوها و پاها بکشید و دایره های کوچک یا بیضی هایی برای دست ها و پاها رسم کنید.

نقاشی پسر کارتونی

نقاشی اجزای صورت

با استفاده از خطوط راهنمای داخل دایره ی سر ، چشم ها، دهان، بینی، گوش ها، چانه و موها را نقاشی کرد.

نقاشی پسر کارتونی

رسم دست و پا

انگشت هایی را همانند شکل به دایره های دست و پا اضافه کنید تا دست ها و پاها شبیه دست و پای یک انسان معمولی دیده شود.

نقاشی پسر کارتونی

 نقاشی لباس

برای بدن و لباس، شکل مربع و مستطیل رسم شده را  طوری تغییر دهید که شکل لباس را داشته باشد.

 

نقاشی پسر کارتونی

ابتدا خطوط اصلی بدن و سر نقاشی را دورگیری کرده و خطوط غیر ضروری را با پاک کن پاک کنید.

نقاشی پسر کارتونی

رنگ آمیزی

پسر کارتونی نقاشی شده را با رنگ های دلخواه و با سلیقه ی خود رنگ آمیزی کنید.

گام 2 - نقاشی پسر واقعی

نقاشی پسر واقعی

رسم سر

ابتدا برای سر یک دایره ی کوچک که کمی کشیدگی دارد (همانند یک بادکنک با نخ) رسم کنید. خطوطی را برای تعیین محل اجزای صورت رو به سمت راست یا هر مسیری که مایلید نقاشی تان به آن سمت باشد، بکشید.

نقاشی پسر واقعی

رسم طرح کلی بدن

ابتدا طرح کلی بدن ، خطوطی ساده و مستقیم را برای بدن و دست ها و پاها رسم کنید تا چگونگی فیگور و نحوه ی ایستادن ، مشخص شود. می توانید فیگور بدن را به دلخواه خود تغییر دهید.

 

نقاشی پسر واقعی

رسم دست و پا

دایره های کوچکی را در محل مفصل های دست و پا و بازوها و کتف ها رسم کنید.

 

نقاشی پسر واقعی

تکمیل طرح

با استفاده از خطوط و طرح اولیه ی بدن، پاها و دست ها و بدن را رسم کنید. بهتر است خطوط رسم شده در این مرحله انحنا داشته باشد تا به شکل واقعی دیده شود.

 

نقاشی پسر واقعی

طراحی صورت

خطوط اصلی بدن را دورگیری نمایید و با استفاده از دایره و خطوط راهنمای سر به تکمیل صورت و سر اقدام کنید. همانند شکل در محل تعیین شده برای اجزای صورت چشم ها و بینی و دهان و گوش و موها را طراحی کنید.

 

نقاشی پسر واقعی

طراحی لباس و کفش

خطوط اضافی  را حذف کنید و جزئیاتی را به لباس و کفش های نقاشی تان اضافه کنید.

 

نقاشی پسر واقعی

رنگ آمیزی

با سلیقه و دلخواه خود نقاشی تان را رنگ آمیزی کنید.