گام 1 - نقاشی پسر کارتونی

نقاشی پسر کارتونی

آموزش نقاشی پسر کارتونی

یک دایره برای سر پسر بکشید و آن را همانند شکل با خطوطی تقسیم بندی کنید تا محل اعضای صورت مشخص شود.

نقاشی پسر کارتونی

رسم بدن

سپس یک مربع برای بدن پسر کارتونی رسم کنید. مربع های کوچک مستطیل مانندی را با اندازه ی مناسب برای بازوها و پاها بکشید و دایره های کوچک یا بیضی هایی برای دست ها و پاها رسم کنید.

نقاشی پسر کارتونی

نقاشی اجزای صورت

با استفاده از خطوط راهنمای داخل دایره ی سر ، چشم ها، دهان، بینی، گوش ها، چانه و موها را نقاشی کرد.

نقاشی پسر کارتونی

رسم دست و پا

انگشت هایی را همانند شکل به دایره های دست و پا اضافه کنید تا دست ها و پاها شبیه دست و پای یک انسان معمولی دیده شود.

نقاشی پسر کارتونی

 نقاشی لباس

برای بدن و لباس، شکل مربع و مستطیل رسم شده را  طوری تغییر دهید که شکل لباس را داشته باشد.

 

نقاشی پسر کارتونی

ابتدا خطوط اصلی بدن و سر نقاشی را دورگیری کرده و خطوط غیر ضروری را با پاک کن پاک کنید.

نقاشی پسر کارتونی

رنگ آمیزی

پسر کارتونی نقاشی شده را با رنگ های دلخواه و با سلیقه ی خود رنگ آمیزی کنید.

گام 2 - نقاشی پسر واقعی

نقاشی پسر واقعی

رسم سر

ابتدا برای سر یک دایره ی کوچک که کمی کشیدگی دارد (همانند یک بادکنک با نخ) رسم کنید. خطوطی را برای تعیین محل اجزای صورت رو به سمت راست یا هر مسیری که مایلید نقاشی تان به آن سمت باشد، بکشید.