گام 1 - آموزش نقاشی پرتقال (1)

آموزش نقاشی پرتقال (1)

آموزش مرحله به مرحله نقاشی پرتقال:

طراحی و نقاشی این پرتقال زیبا را خواهیم داشت.

در این مدل می خواهیم یک پرتقال کامل و دو تکه از آن را رسم کنیم. برای شروع کار، طرح کلی پرتقال و تکه های آن را با مربع و مستطیل مشخص می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

در مربع بزرگتر، دایره ای برای رسم پرتقال کامل می کشیم. از نیم دایره برای طراحی تکه های پرتقال استفاده می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

با مثلث هایی تکه های میوه پرتقال را رسم می کنیم.  محل ساقه پرتقال کامل با دایره کوچک را طراحی می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

خطوط خارجی و مستطیل ها را پاک می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

خطوط خارجی کمی پررنگ نمایید. طراحی و نقاشی پرتقال مون تمام شد. 🙂 

گام 2 - آموزش نقاشی پرتقال (2)

آموزش نقاشی پرتقال (2)

ابتدا دایره ای برای پرتقال رسم می کنیم. بالای پرتقال با استفاده از مستطیل و  دایره کوچک، ساقه بالای پرتقال را رسم می کنیم.

گام 3 - آموزش نقاشی پرتقال نصفه

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

آموزش مرحله به مرحله نقاشی پرتقال نصفه

ابتدا دایره رسم کنید.