پاترون بالاتنه و آستین 1 -

 

محل اتصال استین به حلقه استین درست در انتهای سرشانه و کتف قرار گیرد .

محل اتصال استین به حلقه استین درست در انتهای سرشانه و کتف قرار گیرد

به طوری که سرشانه (افتاده) یا کوتاه (تو رفته) به نظر نیاید. انتهای پنس های

بالا تنه دقیقا روی برجستگی اندام تمام شوند درز کمر به خوبی در فرورفتگی کمر

جای گرفته و قد پشت و جلوی بالا تنه کوتاه تر یا بلند تر از اندازه ی لازم نباشد .

فضای لباس در قسمت سینه باید کاملا اندازه و حدودی آزاد باشد .

پنس های لباس در قسمت بالا تنه جلو در امتداد برجستگی سینه قرار گرفته

و کاملا روی برجسته ترین نقطه ان ختم شود (شکل 1-7)

 

تهیه پاترون :

پس از ترسیم الگوی اساس بالا تنه به منظور پیش گیری از ایجاد هر نوع عیب اساسی

و غیر قابل جبران در برش و دوخت لباس توصیه می شود ابتدا از الگوی مزبور جهت تهیه

پاترون استفاده کنید در تهیه ان به نکات ذیل توجه نمایید :

 

الگوی شخص مورد نظر را اماده نمایید .

در قسمت جلو و پشت الگو خطوط راستای پارچه را مشخص کنید برای این منظور خطی

موازی بالاتر از خطوط سینه و پایین تر از کمر به فاصله ی معین خط مرکزی جلو پشت رسم کنید .

اطراف پنس های سینه زیر سینه را با خط کش منحنی به طرف بیرون و پنس های دامن

جلو و پشت را بهطرف داخل رسم کنید . پنس سینه را  به خط وسط سرشانه (پنس سرشانه )

منتقلکنید . ( از روش انتقال پنس استفاده کنید ) .

الگو را روی پنس سرشانه پشت و پنس اصلی به صورت یک برش سرتا سری دو قسمت نمایید.

الگوی قسمت جلو را نیز با یک برش سرتا سری دو قسمت نمایید (شکل 2-7)

(پاترون اصطلاحی فرانسوی است که در خیاطی کاربرد دارد) .

پاترون بالاتنه و آستین 2 - تهیه پاترون مرحله دوم

 تهیه پاترون مرحله دوم

قطعات جدا شده الگو ها را روی پارچه چلوار سفید نسبتا ضخیم قرار دهید .

خط مرکزی جلوی الگو را باید روی دو لای بسته پارچه قرار دهید بدین ترتیب

در موقع پرو پاترون از جلو پوشیده شده و در خط مرکزی پشت یک زیپ سرتاسری

دوخته می شود .