گام 1 - حذف کردن ستون های اضافه

حذف کردن ستون های اضافه

ابتدا قبل از انجام هر کاری جدول مان را از حالت Merge در می آوریم. مانند شکل فوق تمامی ستون ها را انتخاب بعد گزینه Merge & center از قسمت Home را کلیک میکنیم.

حذف کردن ستون های اضافه

بعد ستون های اضافی را انتخاب میکنیم. و روی آن راست کلیک کرده و گزینه Delete را کلیک میکنیم. به این ترتیب همه ی ستون های اضافی را حذف میکنیم.

گام 2 - حذف کردن سطرهای اضافه با استفاده از کد ماکرو

حذف کردن سطرهای اضافه با استفاده از کد ماکرو

ابتدا از قسمت Developer از گروه Code گزینه Macros را انتخاب میکنیم.

که پنجره ی ظاهر می شود. در پنجره ظاهر شده در قسمت Macro Nameکلمه ای به حروف انگلیسی مینویسیم. بعد گزینه Create را کلیک میکنیم.