گام 1 - هواپیمای بوئینگ 747

هواپیمای بوئینگ 747

نقاشی هواپیمای بوئینگ 747

یک بیضی برای قسمت جلویی هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

برای نوک هواپیما یک منحنی سمت چپ منحنی رسم کنید. برای بدنه شکل مستطیل شکل رو به بالا رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

چسبیده به مستطیل مثلث رسم کنید. بالای مثلث رسم شده، ذوزنقه ای به عنوان دم هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

ذوزنقه های دیگری برای بال های هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

مثلث ها و ذونقه های کوچک دیگری برای تکمیل بال های هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

پایین مثلث های کوچک بال ها دو تا بیضی برای موتورهای هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

خطوط خارجی و اصلی هواپیما را دورگیری کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

جزئیات دیگری همانند پنجره ها، درها، خطوط بال ها و موتور را اضافه کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

خطوط اضافی را پاک کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

هواپیما را رنگ آمیزی کنید.

گام 2 - هواپیمای کارتونی

هواپیمای کارتونی

نقاشی هواپیمای کارتونی

یک خط منحنی رو به بالا رسم کنید. خط منحنی شبیه C رو بالا هست.

گام 3 - هواپیمای بوئینگ 787

هواپیمای بوئینگ 787

نقاشی هواپیمای بوئینگ 787

هانند شکل استوانه ای برای بدنه هواپیما رسم کنید.

 

گام 4 - هواپیمای چهار نفره سسنا 172

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

نقاشی هواپیمای چهار نفره سسنا 172 

در وسط صفحه یک علامت ضربدر بزرگ رسم کنید. این علامت به عنوان خط راهنما استفاده میشود. پس باید کمرنگ کشیده شود.