گام 1 - هواپیمای بوئینگ 747

هواپیمای بوئینگ 747

نقاشی هواپیمای بوئینگ 747

یک بیضی برای قسمت جلویی هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

برای نوک هواپیما یک منحنی سمت چپ منحنی رسم کنید. برای بدنه شکل مستطیل شکل رو به بالا رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

چسبیده به مستطیل مثلث رسم کنید. بالای مثلث رسم شده، ذوزنقه ای به عنوان دم هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

ذوزنقه های دیگری برای بال های هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

مثلث ها و ذونقه های کوچک دیگری برای تکمیل بال های هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

پایین مثلث های کوچک بال ها دو تا بیضی برای موتورهای هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

خطوط خارجی و اصلی هواپیما را دورگیری کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

جزئیات دیگری همانند پنجره ها، درها، خطوط بال ها و موتور را اضافه کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

خطوط اضافی را پاک کنید.

هواپیمای بوئینگ 747

هواپیما را رنگ آمیزی کنید.

گام 2 - هواپیمای کارتونی

هواپیمای کارتونی

نقاشی هواپیمای کارتونی

یک خط منحنی رو به بالا رسم کنید. خط منحنی شبیه C رو بالا هست.

هواپیمای کارتونی

بالای منحنی اول و چسبیده به آن منحنی دیگری همانند شکل رسم کنید.

هواپیمای کارتونی

مستطیلی برای بال های هواپیما رسم کنید.

هواپیمای کارتونی

دم هواپیما را با سه ذوزنقه با اندازه های متفاوت کامل کنید.

هواپیمای کارتونی

خطوط اضافی هواپیما را پاک کنید.

هواپیمای کارتونی

در زیر بال ها چند نیم دایره برای موتور هواپیما رسم کنید.

هواپیمای کارتونی

جزئیات دیگری همانند درب ها و پنجره ها و شیشه ی جلویی هواپیما را نقاشی کنید.

هواپیمای کارتونی

هواپیمای زیبای خود را رنگ آمیزی کنید و جزئیات دیگری همانند ابر ها و آسمان به نقاشی خود اضافه کنید. 🙂 

گام 3 - هواپیمای بوئینگ 787

هواپیمای بوئینگ 787

نقاشی هواپیمای بوئینگ 787

هانند شکل استوانه ای برای بدنه هواپیما رسم کنید.

 

هواپیمای بوئینگ 787

دو منحنی نوک تیز برای نوک و دم هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

ذوزنقه ای بالای دم هواپیما طراحی کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

ذوزنقه های دیگری برای دو بال هواپیما و د هواپیا رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

پایین بال های هواپیما دو استوانه برای موتورهای هواپیما رسم کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

خطوط اصلی و خارجی هواپیما را همانند شکل دورگیری کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

جزئیاتی برای موتور ها اضافه کنید. پنجره ها و درب های هواپیما را نقاشی کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

خطوط اضافی را پاک کنید.

هواپیمای بوئینگ 787

هواپیمای خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

گام 4 - هواپیمای چهار نفره سسنا 172

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

نقاشی هواپیمای چهار نفره سسنا 172 

در وسط صفحه یک علامت ضربدر بزرگ رسم کنید. این علامت به عنوان خط راهنما استفاده میشود. پس باید کمرنگ کشیده شود.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

یکی از خطوط ضربدر را انتخاب کنید و مستطیل و ذوزنقه ای همانند شکل رسم کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

برای حجم دادن به شکل خطوطی پایین شکل و موازی آن رسم کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

کابین خلبان را با استفاده از اشکال ساده همانند تصویر بالای شکل رسم کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

از خط دیگر ضربدر برای کشیدن بالهای سسنا استفاده کنید. از مستطیل کم عرض و دراز می توانید بالها را رسم کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

با چند ذوزنقه دم هواپیما را بکشید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

جزئیاتی همانند تایرهای هواپیما را اضافه کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

پروانه هواپیما و اسپینر را جلوی هواپیما اضافه کنید.

هواپیمای چهار نفره سسنا 172

خطوط اصلی هواپیما را پررنگ کرده و خطوط اضافی را پاک کنید.

هواپیمای زیبای خود را رنگ آمیزی نمایید. از نقاشی هواپیماهای متفاوت و زیبای خود لذت ببرید. 🙂 

♦نقاشی های درخواستی خود را از ویکی چجور بخواهید.♦

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار