گام 1 - نقاشی هندوانه (مدل اول)

نقاشی هندوانه (مدل اول)

طریقه رسم یک هندوانه کامل

ابتدا یک دایره رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

بالای دایره کمی مایل به چپ با چند خط منحنی ساقه بالای هندوانه را رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

خطوط منحنی همانند شکل برای جدا کردن قسمت های روشن و تیره هندوانه رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

تعدادی از ن خصور منحنی شکل را از بالا و پایین تا وسط ادامه دهید و تعدادی را از بالا تا پایین بکشید تا شبیه هندوانه طبیعی نشان داده شود.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

به همین ترتیب منحنی ها را همانند شکل ادامه دهید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

در سمت چپ و پایین هندوانه یک نیم داره رسم کنید. قسمتی از هندوانه باید روی هندوانه کامل قرار گیرد.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

سمت راست نیم دایره خط منحنی چسبیده به آن را بکشید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

خطوط داخل نیم دایره را پاک کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

داخل قاچ هندوانه نیم دایره ی دیگری رسم کنید و دانه های هندوانه را اضافه نمایید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

نقاشی هندوانه خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

گام 2 - نقاشی قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

مراحل نقاشی قاچ هندوانه

ابتدا نیم دایره ی بسته ای رسم کنید. داخل نیم دایره اول، نیم دایره ی دیگری بکشید. دانه های هندوانه همانند شکل رسم کنید. و در آخر کارتان را رنگ آمیزی نمایید.

 

نقاشی قاچ هندوانه

قاچ هندوانه مثلثی

کار خود را با یک مثلث و نیم دایره شروع کنید. جزئیاتی برای پوست و دانه های هندوانه اضافه نمایید. برای کارتونی کردن و جان بخشی به هندوانه ی خود می توانید چشم و دهان اضافه کنید. جان بخشی به اشیا مورد علاقه و مورد استقبال کودکان قرار خواهد گرفت.

نقاشی قاچ هندوانه

به این صورت قاچ هندوانه خود را رنگ آمیزی نمایید.

نقاشی قاچ هندوانه

نمونه ای از قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

آموزش هندوانه همراه با قاچ هندوانه در یک تصویر 🙂 

نقاشی قاچ هندوانه

آموزش هندوانه همراه با قاچ هندوانه در یک تصویر 🙂 

نقاشی قاچ هندوانه

نمونه ای از قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

نمونه ای از قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

نمونه ای از قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

قاچ هندونه کارتونی

گام 3 - نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

ابتدا یک خط افقی بعنوان خط راهنما رسم کنید. نیم دایره ای به حالت کج رسم کنید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

در امتداد نیم دایره رسم شده، نیم دایره ی دیگری با فاصله رسم کنید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

و به فاصله ی کمی از نیم دایره ی دوم منحنی نیم دایره ای دیگری رسم کنید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

در قسمت راست قاچ هندوانه، منحنی همانند شکل بکشید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

با دو دایره ی کوچک چشم ها و یا خطوط منحنی، ابروها و پلک ها را رسم کنید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

بینی و دهان با طرح لبخند را رسم کنید. خطوط زیر چشم را همانند تصویر اضافه نمایید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

با دایره و بیضی های کوچکی دانه های هندوانه را اضافه کنید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

خطوط اضافی را پاک کنید. خطوط اصلی را پر رنگ نمایید.

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

می توانید هندوانه ی خود را همانند تصویر با طیف رنگ های سبز و قرمز و سیاه رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

در جهت مخالف هم کی توانید این نقاشی زیبا را رسم نمایید.

گام 4 - طراحی هندوانه

طراحی هندوانه

طرح مورد نظر برای طراحی هندوانه می باشد.

طراحی هندوانه

ابتدا خطوط خارجی و طرح کلی را طراحی کنید.

طراحی هندوانه

طرحتون رو تقسیم بندی کنید.

طراحی هندوانه

به تدریج برگ ها را کامل کنید.

طراحی هندوانه

جزئیات طرحتون را اضافه کنید.

طراحی هندوانه

سایه هایی برای طرحتون داده و کامل نمایید.

این طرح آموزشی به صورت مرحله به مرحله برای علاقمندان مبتدی و دوستدار یادگیری طراحی می باشد. 🙂 

گام 5 - نمونه هنداونه های کارتونی

نمونه هنداونه های کارتونی

نمونه هنداونه ی کارتونی زیبا

نمونه هنداونه های کارتونی

نمونه هنداونه ی کارتونی زیبا

اگر سوالی درمورد نقاشی هنداونه دارید، در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.