گام 1 - نقاشی هندوانه (مدل اول)

نقاشی هندوانه (مدل اول)

طریقه رسم یک هندوانه کامل

ابتدا یک دایره رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

بالای دایره کمی مایل به چپ با چند خط منحنی ساقه بالای هندوانه را رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

خطوط منحنی همانند شکل برای جدا کردن قسمت های روشن و تیره هندوانه رسم کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

تعدادی از ن خصور منحنی شکل را از بالا و پایین تا وسط ادامه دهید و تعدادی را از بالا تا پایین بکشید تا شبیه هندوانه طبیعی نشان داده شود.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

به همین ترتیب منحنی ها را همانند شکل ادامه دهید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

در سمت چپ و پایین هندوانه یک نیم داره رسم کنید. قسمتی از هندوانه باید روی هندوانه کامل قرار گیرد.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

سمت راست نیم دایره خط منحنی چسبیده به آن را بکشید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

خطوط داخل نیم دایره را پاک کنید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

داخل قاچ هندوانه نیم دایره ی دیگری رسم کنید و دانه های هندوانه را اضافه نمایید.

نقاشی هندوانه (مدل اول)

نقاشی هندوانه خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

گام 2 - نقاشی قاچ هندوانه

نقاشی قاچ هندوانه

مراحل نقاشی قاچ هندوانه

ابتدا نیم دایره ی بسته ای رسم کنید. داخل نیم دایره اول، نیم دایره ی دیگری بکشید. دانه های هندوانه همانند شکل رسم کنید. و در آخر کارتان را رنگ آمیزی نمایید.

 

گام 3 - نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

نقاشی قاچ هندوانه کارتونی

ابتدا یک خط افقی بعنوان خط راهنما رسم کنید. نیم دایره ای به حالت کج رسم کنید.

گام 4 - طراحی هندوانه

طراحی هندوانه

طرح مورد نظر برای طراحی هندوانه می باشد.

گام 5 - نمونه هنداونه های کارتونی

نمونه هنداونه های کارتونی

نمونه هنداونه ی کارتونی زیبا