گام 1 - نماز شکسته

نماز شکسته

زمانی که انسان 8 فرسخ یعنی 44 کیلومتر از شهر خود دور شد نماز وی شکسته می شود.

یعنی تنها نمازهای 4 رکعتی (نماز ظهر،عصرو عشا) دو رکعتی خوانده می شود مانند نماز صبح. این به طور کلی بود.

نماز شکسته مخصوص مسافر است.

زمانی که انسان 8 فرسخ یعنی 44 کیلومتر از شهر خود دور شد نماز وی شکسته می شود.

یعنی تنها نمازهای 4 رکعتی (نماز ظهر،عصرو عشا) دو رکعتی خوانده می شود مانند نماز صبح. این به طور کلی بود.

اما کلا 8 شرط برای شکسته خواندن نماز می باشد که از این قرار است:

چگونگی خواندن نماز شکسته و شرایط آن

1.آنكه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد

2. ـ آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باش 

3. آن كه در بین راه از قصد خود برنگردد

4. آن كه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند

5. آن كه برای كار حرام سفر نكند

6. آن كه از صحرانشینهایی نباشد كه در بیابانها گردش می‌كنند و هر جا آب و خوراك برای خود و حشم‌شان پیدا كنند می‌مانند و بعد از چندی به جای دیگر می‌روند.

7. آن كه شغل او مسافرت نباشد

8. آن كه حد ترحض برسد یعنی از وطنش یا جایی كه قصد كرده ده روز در آن جا بماند، به قدری دور شود كه دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشود.

گام 2 - حکم نماز

حکم نماز

کسی که وظیفه‏اش نماز تمام است، اگر به اشتباه یا عمدا نمازش را شکسته بخواند، حکم نمازش چیست؟

کسی که وظیفه‏اش خواندن نماز تمام است، اگر عمدا شکسته بخواند، نمازش باطل است و باید دوباره آن را بخواند. اگر وقت گذشته، قضا نماید. اگر اشتباها شکسته بخواند، باز نمازش باطل است