گام 1 - رسم کردن شکل روی کاغذ

رسم کردن شکل روی کاغذ

رسم کردن شکل اولیه روی کاغذ

ابتدا با استفاده از لیوان روی برگه دایره رسم میکنید تعداد دایره ها را به تعداد گل هایی که قصد چاپ کردن آن دارید تنظیم کنید.

رسم کردن شکل روی کاغذ

سپس با قلم مو رنگ زرد گواش را به برگ آغشته میکنید

رسم کردن شکل روی کاغذ

با قرار دادن قسمت دمبرگ برگ روی خط دایره ای که کشیده اید برگ ها را یکی یکی در کنار هم چاپ کنید تا برگ های زیبای گل آفتابگردان را بسازید و یا در واقع چاپ کنید.

رسم کردن شکل روی کاغذ

در تصویر فوق نمونه ای کامل شده از چاپ برگ را مشاهده می کنید بهتر است برای این کار که کارتان یکدست و مرتب به نظر آید برای هر چاپ یک بار برگ را به رنگ آغشته کنید.

گام 2 - استفاده از تخمه آفتابگردان در نقاشی

استفاده از تخمه آفتابگردان در نقاشی

تخمه های آفتابگردان

تخمه های آفتابگردان را با استفاده از چسب روی دایره ی میانی بچسبانید، حال اگر تخمه آفتابگردان در  دسترس نبود می توانید به جای آن از دانه های حبوبات استفاده کنید.